شناسایی و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر نظام خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان با استفاده از رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی (خط مشی گذاری عمومی)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 کارشناس پژوهش و فناوری شرکت گاز استان هرمزگان، بندرعباس، ایران. (ناظر پروژه)

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مولفه های موثر بر نظام خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر آن است.
روش: در این پژوهش ترکیبی، در مرحله اول، مصاحبه های 13 نفر از روسای واحدهای مختلف شرکت گاز استان هرمزگان (تا حد اشباع نظری) با استفاده از نرم افزار MAXQDA و طی مراحل شش گانه برون و کلارک (2006)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله دوم، با استفاده از نرم افزار Smart PLS و رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری نحوه تاثیرگذاری متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تحلیل مضمون حاکی از آن داشت که "متغیرهای استراتژیک فراسازمانی"، "نظام خلاقیت و نوآوری"، "کارکنان" و"متغیرهای سازمانی" 4 عامل موثر در خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان هستند. همچنین بررسی های مرحله کمی نشان داد که سازه استراتژیک فراسازمانی با سه مؤلفه، بر سازه متغیرهای سازمانی و نظام خلاقیت و نوآوری تأثیر معنادار مستقیم دارد. سازه متغیرهای سازمانی با پنج مؤلفه، بر نظام خلاقیت و نوآوری تأثیر معنادار دارد و نهایتا تاثیر ویژگی های فردی و گروهی کارمندان بر نظام خلاقیت و نوآوری و همچنین نقش میانجی آن در رابطه بین متغیرهای سازمانی و نظام خلاقیت و نوآوری تأیید نگردید.
نتیجه گیری: برنامه های بهبود جهت افزایش خلاقیت کارکنان تنها در صورتی اثربخش است که درک درستی از عوامل موثر بر این پدیده در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی شکل گرفته باشد. این پژوهش با فراهم کردن مدل مفهومی به تفکیک سطوح مختلف و ارزیابی آن می تواند برای تصمیم سازان این حوزه از جمله واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز استان هرمزگان راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and presenting a model of factors affecting creativity and innovation system in Hormozgan Gas Company using a mixed method approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Torabi 1
  • Tayebe Abbasnejad 2
  • Mohammad Reza Behboudi 3
  • Rezvan Rajabvand 4
2 Assistant Professor, Industrial Management, , University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Assisstant Prof, University of Hormozgan, BandarAbbas, Iran
4 Expert of Research and Technology, Hormozgan Province Gas Company, Bandar Abbas, Iran. (Project Supervisor)
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to identify the components affecting the creativity and innovation system in Hormozgan Gas Company and present a model of factors affecting it.
Method: In this mix method study, in the first stage, 13 heads of Hormozgan Gas Company were interviewed (to the extent of theoretical saturation). The interviews were analyzed by using MAXQDA software based on six stages of Clark & Brown (2006). In the second stage, by using Smart PLS software and structural equation modeling approach, the effect of variables were evaluated.
Results: The results of content analysis indicated that "extra-organizational strategic variables", "creativity and innovation system", "employees" and "organizational variables" are 4 effective factors in creativity and innovation system in Hormozgan Gas Company. Quantitative stage also showed that the strategic extra-organizational variable with three components, has a significant direct effect on the organizational variables and creativity and innovation system. Organizational variables with five components, has a significant effect on creativity and innovation system and finally the effect of individual and group characteristics of employees on the creativity system as well as its mediating role in the relationship between organizational variables and the system of creativity and innovation, were not confirmed.
Conclusion: Improvement programs to increase creativity are effective only if a proper understanding of the factors affecting this phenomenon is formed at different levels: individual, group, organizational and extra-organizational. By providing a conceptual model at different levels and evaluating it, this research can be useful for decision makers including the research and technology unit of Hormozgan Gas Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • innovation
  • Gas Company of Hormozgan Province
  • Theme Analysis
  • structural equation modeling
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مولفه های موثر بر نظام خلاقیت و نوآوری  شرکت گاز استان هرمزگان و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر آن است.
روش: در این پژوهش ترکیبی، در مرحله اول، مصاحبه های 13 نفر از روسای واحدهای مختلفشرکت گاز استان هرمزگان (تا حد اشباع نظری) با استفاده از نرم افزار MAXQDA و طی مراحل شش گانه برون و کلارک[1] (2006)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله دوم، با استفاده از نرم افزار Smart PLS و رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری نحوه تاثیرگذاری متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایجتحلیل مضمون حاکی از آن داشت که "متغیرهای استراتژیک فراسازمانی"، "نظام خلاقیت و نوآوری"، "کارکنان" و"متغیرهای سازمانی" 4 عامل موثر در خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان هستند. همچنین بررسی های مرحله کمی نشان داد که سازه استراتژیک فراسازمانی با سه مؤلفه، بر سازه متغیرهای سازمانی و نظام خلاقیت و نوآوری تأثیر معنادار مستقیم دارد. سازه متغیرهای سازمانی با پنج مؤلفه، بر نظام خلاقیت و نوآوری تأثیر معنادار دارد و نهایتا تاثیر ویژگی های فردی و گروهی کارمندان بر نظام خلاقیت و نوآوری و همچنین نقش میانجی آن در رابطه بین متغیرهای سازمانی و نظام خلاقیت و نوآوری تأیید نگردید.
نتیجه گیری:برنامه های بهبود جهت افزایش خلاقیت کارکنان تنها در صورتی اثربخش است که درک درستی از عوامل موثر بر این پدیده در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی شکل گرفته باشد. این پژوهش با فراهم کردن مدل مفهومی به تفکیک سطوح مختلف و ارزیابی آن می تواند برای تصمیم سازان این حوزه از جمله واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز استان هرمزگان راهگشا باشد.
[1] . Braun & Clarke