تأثیر ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق ‏ارزیابی عملکرد خدمات پستی (مورد مطالعه: منطقه 13 پستی تهران)‏

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، تهران، ایران ‏

چکیده

    زمینه: ارزیابی عملکرد خدمات، مزایایی برای سازمان‌ها به‌دنبال دارد که برخورداری از آن از طریق مدیریت مطلوب به‌ منظور ایجاد شرایط مناسب جهت حمایت و رشد تلاش‌های معطوف به توسعه نوآورانه  در سرویس‌های پستی کشور فراهم می‌شود. 
    هدف: هدف اصلی پژوهش، تأثیر ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق ارزیابی عملکرد خدمات پستی است.
    روش: روش پژوهش از نظر نوع داده ترکیبی و به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است. به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و در بخش کمی به صورت پیمایشی با جامعه کلیه مشتریان شرکت پست که در شش ماهه اول سال 1398 به باجه‌های پستی در منطقه 13 تهران مراجعه کرده بودند و نمونه‌گیری تصادفی (285 نفر) انجام شد. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و ضریب آلف آن مناسبا بررسی شد. تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل عاملی و معادلات ساختاری انجام ضورت پذیرفت.
    یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بعد دقت و تنوع در بین سایر ابعاد از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و موجب بهبود عملکرد خدمات پستی منطقه 13 تهران می‌شود.
    نتیجه‌گیری: نتایج ضمن ارائه الگویی که پیامد آن ایجاد شرایط مناسب جهت حمایت و رشد تلاش‌های معطوف به توسعه سرویس‌های پستی کشور با بهره‌مندی از ارزیابی عملکرد خدمات است بیان نمود که نگرش مدیران برای ابعاد سرعت، سهولت و رضایت مشتریان از حساسیت کمتری برخوردار بوده که ضرورت توجه به آن در ارائه خدمات به جهت توسعه سرویس‌های پستی در سازمان را برجسته می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of managers' entrepreneurial characteristics on innovative behavior through evaluation of postal service performance (Case study: Tehran Postal Zone 13)

نویسندگان [English]

  • Hoda Golzadeh 1
  • Hasan Alvedari 2
1 Payame Noor University west branch,Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Evaluating the performance of services provides benefits for organizations that can be achieved through good management in order to create favorable conditions for growth and support efforts to innovate the development of postal services in the country.
    Objective: The main purpose of the research is to influence the entrepreneurial characteristics of managers on innovative behavior by evaluating the performance of postal services.
    Method: The research method is applied in terms of data type and applied in terms of purpose. In terms of data collection method, descriptive and in part quantitative survey of all postal company customers who had referred to the post offices of Tehran's 13th district in the first six months of 1398 and random sampling (285 people) were performed. The research tools were made in the quantitative part of the researcher's questionnaire, which was examined by content validity and alpha coefficient. Data analysis was performed with descriptive and inferential statistics including factor analysis and structural equations.
    Results: The findings showed that the dimension of accuracy and diversity is more important among other dimensions and improves the performance of postal services in Tehran's 13th district.
    Conclusion: The results, while providing a model that aims to create favorable conditions for growth and support efforts to develop the country's postal services with the benefit of evaluating the performance of services, said that managers' attitude to speed, convenience and customer satisfaction with sensitivity It is less important that it highlights the need to pay attention to it in providing services for the development of postal services in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speed
  • Accuracy
  • Variety
  • Performance Appraisal
  • postal service
خوش اخلاق، علی؛ شفیع زاده، حمید(1398)، بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(2). 65-90.
دلاور، علی و ترابی، محمدحسن. (1393). بررسی راههای ارتقاء بهره وری خدمات پستی با اتکاء به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست خصوصی سازی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ، 6(22)، 67-92.
دلاور، على.(1373). روش‌هاى تحقیق در روان شناسى و علوم تربیتى. چاپ پنجم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
سپهوند، رضا؛ عارف نژاد، محسن؛ فتحی چگنی، فریبرز؛ سپهوند، مهدیه(1399)، "نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه بین طرد شدگی در محل کار و خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: کاکنان دانشگاه لرستان)"، ابتکار و خلاقیت در علوم ‌ انسانی. 10(2). 209 - 240 .      
شکوهی امیرآبادی، لیلا؛  دلاور، علی؛ عباسی سروک، لطف الله؛ کوشکی، شیرین(1397). " تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس خلاقیت و شادکامی". ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 8 (3) ، 165-192.                                                                           
شیری، اردشیر، دهقانی سلطانی، مهدی، نثاری، طاهره، فارسی زاده، حسین. (1395). نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط "تناسب فرد با شغل و سازمان" با "رفتار کاری نوآورانه" در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(1)، 43-76. doi: 10.22104/jtdm.2017.475
کوثری، رضا؛ نیکنامی، مصطفی؛ دلاور، علی؛ آراسته، حمیدرضا؛ قورچیان، نادقلی(1393). ارائه الگوی توسعه خلاقیت و نوآوری های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بر اساس عوامل فردی،  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 4(3) .159-189.
 ناظمی، فاطمه. مجید، صفاری­نیا. (1394). بررسی ارتباط سبک­های تصمیم­گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی. فصلنامه علمی- پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(4)، 89-117.
یادگاری، رضا، عباسی، ابراهیم، اشرفی، مجید، آزما، فریدون. (1398). تأثیر ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2), 53-76.
Anderson, N., Potočnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations: a state-ofthe-science review, prospective commentary, and guiding framework, Journal of Management, 40 (5), 1297-1333.
Armstrang, M. (2008), Management Strategic Human Resource: 4thEdition. London, 18.
Artz, K.W., Norman, P. M., Hatfield, D. E., & Cardinal, L. B. (2010). A longitudinal study of the impact of R&D, patents, and product innovation on firm performance, Journal of Product Innovation Management, 27 (5), 725-740.
Caballero, S., Fuchs, R. M., & Priale, M. A. (2013). The influence of personality traits on social enterprise start-up: the case of Peruvian social entrepreneurs. EMES-SOCENT Conference Selected.
Chaubey, A., Kumar Sahoo, Ch., & Khatri, N. (2019). Relationship of transformational leadership with employee creativity and organizational innovation: A study of mediating and moderating influences, Journal of Strategy and Management, Emerald Publishing Limited 1755-425X, DOI 10.1108/JSMA-07-2018-0075.
Gyuracz-Nemeth, P., Horn, N. & Friedrich, N. (2016). Analyzing Hotel Innovation Behavior in the Balaton Region of Hungary to Identify Best Practices. Naše gospodarstvo/Our economy, 62, 52-60.
Laurischkat, K. & Viertelhausen, A. (2017). Business Model Gaming: A Game-Based Methodology for E-Mobility Business Model Innovation. Procedia CIRP, 64, 115-120.
Lin, L. (2013). The impact of service innovation on firm performance. The Service Industries Journal, 33(15-16), 1599-1632.
Peters. B. (2008). Innovation and firm performance: An empirical investigation for German firms, Springer Science & Business Media.