بررسی تأثیر نوآوری، خلاقیت و سرمایه فکری بر عملکرد مالی، مطالعه گروه صنعتی مپنا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ‏ استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‏

3 ‏ استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

     هدف: با توجه به وجود فضای رقابتی بین بنگاه‌های اقتصادی و لزوم توجه به اقتصادهای دانش بنیان، در این پژوهش، به بررسی تأثیر سرمایه فکری و خلاقیت و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا پرداخته شده است. این بررسی به کمک ایجاد و آزمون دو فرضیه صورت گرفته است.
     روش: طرح پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری پژوهش ، شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا است که بر اساس آمار جمع‌آوری شده تعداد 47 شرکت مهندسی برق فعالیت دارند و نمونه‌گیری در بین تمام سرپرستی‌های شرکت‌های مهندسی برق  انجام شد. گردآوری اطلاعات با بهره‌گیری از پرسشنامه استاندارد و به شکل میدانی انجام شد.
     یافته‌ها: با افزایش یک واحدی شاخص سرمایه فکری، شاهد افزایش0/07 واحدی شاخص عملکرد مالی بنگاه و با افزایش یک واحدی شاخص‌های خلاقیت و نوآوری، عملکرد مالی شرکت0/48 واحد افزایش خواهد یافت که نشانگر اهمیت قابل توجه خلاقیت و نوآوری در بهبود شاخص‌های عملکردی بنگاه مورد مطالعه است.
     نتیجه‌گیری: متغیر سرمایه فکری و همچنین متغیر خلاقیت و نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بنگاه مورد مطالعه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of intellectual capital and innovation on financial performance, the Case Study of MAPNA Company

نویسندگان [English]

 • Hamed Fazeli Kebria 1
 • Maysam Chekin 2
 • Mohammadreza Babaei Samirmi 3
 • Pouria Aziz Abadi Farahani 4
چکیده [English]

Innovation not only makes it possible to adapt to rapid changes in the company's technological, economic and social environments, rather, it provides a tool for actively achieving such changes. In this study, the effect of intellectual capital and creativity and innovation on the financial performance of the MAPNA company is examined. The research project is descriptive-correlational and the statistical population of the research is MAPNA Electrical Engineering and Construction and Control Company, according to the collected statistics, there are 47 electrical engineering companies and Sampling was performed among all supervisors of electrical engineering companies. Data collection was performed using a standard and field questionnaire. An examination of research hypotheses shows that the variable of human capital has the greatest impact on intellectual capital also, the impact of intellectual capital management and its dimensions on the financial performance of electrical engineering companies is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Capital
 • Creativity and Innovation
 • MAPNA Company
 • Financial Performance
اسدی، غلامحسین و ماریام، یوخنه القیانی (1393). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(41)، 83-103.
بریمانی، ابوالقاسم؛ و علیزاده پاچی، وحید (1398). رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(3)، 1-24.
پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا و علی محمودآبادی (1391). تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی.بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(2)، 17-30.
چوپانی،حیدر؛ زارع خلیلی،مجتبی؛ قاسمی، عقیل؛ و غلام زاده، حجت.(1391). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه).ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1)، 27-59.
حبیبی نوده،زهرا؛ و مهرانی، هرمز.(1392). بررسی تأثیر نوآوری بر عملکرد مالی نمایندگی‌های بیمه ایران شرق استان گلستان. اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ.
دستگیر، محسن؛ عرب صالحی، مهدی؛ امین جعفری، راضیه؛ و اخلاقی، حسنعلی.(1398). تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6(21)، 1-36.
دهقانی سلطانی، مهدی؛ محمدی، اسفندیار؛ همتی، امین؛ و رئوفی، مصطفی.(1398). بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی با تبیین نقش میانجی نوآوری وحافظه بازاریابی. راهبردهای بازرگانی، 26(13)، 59-78.
رمضانیان، محمد رحیم؛ آذر، عادل؛ و صفری، محدثه (1398). تأثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق یکپارچگی زنجیره تامین وقابلیت‌های رقابتی. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(12)، 214-232.
  شمس، شهاب الدین و خلیلی، مهدی.(1390). بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 1، 51-65.
  طیاران, شهرزاد، طوطیان اصفهانی، صدیقه، محمدی، آوا. (1399). تأثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی. علمی اندیشه آماد، 19(73) ، 103-120.
عباسی، ابراهیم و امان گلدی صدقی. (1389). بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،17(60)، 57-74.
  عباسی سروک، لطف ا...؛ باقری،مریم و کردستانی، فرشته (1397). بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس دولتی شهر تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(2)، 209-228.
فرازمند، حسن؛ منصوری، سید امین؛ و خدایار، ثریا (1398). بررسی اثر سرمایه فکری بر بیشینه سازی عملکرد مالی بنگاه‌های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 16(1)، 79-98.
قربانی، محمد جواد؛ شهایی، بهنام؛ موسوی، سجاد؛ و انواری رستمی، علی اصغر (1389). تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ایران. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 4(37)، 27-40.
گلی آیسک و فرهاد دهدار (1396). ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری بر اساس مدل BSC. آب و فاضلاب، شماره 1، 31-41.
ملکیان، اسفندیار؛ و  زارع بهنمیری، محمد جواد.(1389). تبیین اثرات سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های داروسازی با رویکرد فازی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی،10(2)، پیاپی40، 135-156.
مهدوی نور، سید حاتم؛ قربانی، محمد حسین؛ و ثمری، داود (1398). زیرساخت‌های حقوقی و اخلاقی نظام نوآوری و خلاقیت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4)، 63-96.
میرغفوری، سید حبیب ا...؛ مروتی شریف آبادی، علی؛ و زاهدی، امیر احسان (1397). طراحی مدل یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت‌های دانش بنیان ایران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 107-142.
نمازی، محمد و مقیمی، فاطمه. (1397). تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌ها در صنایع مختلف. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 289-310.
همتی، حسن؛ معین الدین، محمود و مظفری شمسی، مریم. (1389). بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های غیر مالی.حسابداری مالی، 2(7)، 23-48.
 
 Chen, F.C., Liu, Z & Long Kweh, Q. (2014). Intellectual capital and productivity of Malaysian general insurers. Economic Modelling, 36(3), 413-420.
 Chen, S.(2017). The Relationship between Innovation and Firm Performance: A Literature Review. Advances in Computer Science Research, volume 82, 648-652.
 Diaz Fernandez, M. Carmen, Gonzalez_Rodriguez, M.Rosario & Simontti, B.(2015).Top managemrnt tems intellectual capital and firm performance. European Mangement Jornal, 33(5), 1-9. DOI: 10.1016/j.emj.2015.03.004
 Ganter, A., & Hecker, A.(2014). Configurational paths to organizational innovation: qualitative comparative analyses of antecedents and contingencies, Journal of Business Research, 67(6), 1258-1292. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.03.004
  Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. Int. J.ProductionEconomics, 133, 662-676.
  Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International business review, 20(2), 213-225.
  Kalkan, A., Cetinkaya, O. & Arman, M. (2014).The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance, Strategic Management Conference. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150:700-707. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.09.025
  Leal-Rodríguez, A. L., Eldridge, S., Luis Roldán, J., Leal-Millán, A. G. & Ortega-Gutiérrez, J.(2015). Organizational unlearning, innovation outcomes, and performance: The moderating effect of firm size, Journal of Business Research, 68(4), 803-809. DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.11.032.
  Lu, W.M., Wang W.K. & Long Kweh, Q. (2014). Intellectual capital and performance in the Chinese life insurance industry. Omega, 42(1), 65-74.
  Mubarak, F., & Noor, A. (2018). Effect of authentic leadership on employee creativity in project-based organizations with the mediating roles of work engagement and psychological empowerment. Journal Cogent Business & Management, 5(1), 1-14.
  Saliba de oliviera, J.A; Fernando Cruz Basso, L., Kimura, H. & Amorim Sobreiro, V.(2018). Innovation and financial performance of companies doing business in Brazil. International Journal of Innovation Studies, 2(4), 153-164.
  Sardo, F. & Serrasqueiro, Z. & Alves, H.(2018). On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels. International Journal of Hospitality Management, Vol.75 , 67-74
www.mapnagroup.com/fa/mapna/group/overview
 
 
دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41
تابستان 1400
شهریور 1400
صفحه 23-44
 • تاریخ دریافت: 01 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400