ارائه الگوی توسعه کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تأکید بر مزیت‌های منطقه‌ای مبتنی بر روش ‏فراترکیب ‏

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران ‏

2 استاد،گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد،گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران ‏

چکیده

     زمینه: اهمیت روز افزون کارآفرینی دانشگاهی به‌عنوان راهبردی کلیدی جهت نوآوری و خلاقیت همسو با قابلیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای مورد توجه است.
     هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ الگوی توسعه‌ کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تأکید بر مزیت‌های منطقه‌ای مبتنی بر روش فراترکیب انجام شده است.
     روش: این پژوهش با روش کیفی و رویکرد فراترکیب و با استفاده از تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است. بدین منظور مستندات داخلی و خارجی مرتبط مشتمل بر118 سند شناسایی شدند و در نهایت 55 سند نهایی و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس تحلیل محتوایی مستندات (مقوله،مفاهیم و کدها) شناسایی شد.
     یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، الگوی توسعه‌ کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای مشتمل بر(فرهنگ،جغرافیا و نیروی انسانی) بر اساس ارکان کلیدی (مزیت جویی، نوجویی و فرصت‌جویی) بوده است که در این فرآیند ارتباط و تعامل دانشگاه، صنعت، جامعه و دولت موجب توسعه‌ کارآفرینی دانشگاهی می‌شود.
     نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داده است عوامل حاکمیتی مشتمل بر(عوامل راهبردی، نظارتی و اسناد بالادستی)، عوامل نهادی مشتمل بر(نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی)، مکانیزم‌‌های تطابق پویا مشتمل بر (شناسایی فرصت‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای، راهبردهای پاسخگویی و متناسب‌سازی با نیازهای منطقه‌ای) و شاخص‌های ارزیابی مشتمل بر(شاخص‌های ارزیابی کلان و شاخص‌های ارزیابی خرد) بوده‌اند که در فرآیند توسعه‌ کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای نقش کلیدی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing an innovative university-based entrepreneurship development model with an emphasis on regional advantages: a creative transcendence

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Bakhtiyari 1
 • Morteza Moosakhani 2
 • Seyed Mehdi Alvani 3
 • Seyed Rasoool Hosseini 4
1 PHD Student, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Professor in management, Islamic Azad University,
3 Professor in management.Alameh Taba Tabee Universtiy, Iran
4 Assistant Professor of Shahid Chamran University of Farhangian University,Tehran,Iran
چکیده [English]

The growing importance of academic entrepreneurship as a key strategy for innovation and creativity is in line with regional capabilities and advantages. The present study was conducted with a qualitative method and a more complex approach. For this purpose, internal and external documents related to 118 documents were identified and finally 55 final documents were analyzed. Based on the content analysis of the documents (category, concepts and codes) were identified and the pattern of entrepreneurial development based on regional advantages ( Culture, geography, and manpower) were formed on the basis of key elements (advantage, innovation, and opportunity). In this process, the communication and interaction of university, industry, society, and government leads to the development of academic entrepreneurship. Governance (strategic, regulatory and upstream factors), institutional factors (formal and informal institutions), dynamic adaptation mechanisms (identification of regional opportunities and capabilities, responsive strategies and adaptation to regional needs) and evaluation indicators (Macro-assessment indicators and micro-assessment indicators) play a key role in the process of developing academic entrepreneurship based on regional advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Development of Academic Entrepreneurship"
 • "Regional Advantages"
 • "Super combination"
آهنچیان، محمد رضا.(1391). آمایش آموزش عالی و سیاست‌های توسعه علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری، سیاست علم و فناوری5(1)73-86.
بختیاری، مرضیه، موسی خانی، مرتضی، الوانی، سیدمهدی، حسینی، سیدرسول. (1398). به‌کارگیری روش علم سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه‌ کارآفرینی دانشگاهی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول1-9.
بوذری،س.(1395). آمایش آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی درآموزش عالی22(2)،49-75.
حسینی، سید رسول، محمد هادی، فریبرز، بختیاری، مرضیه.(1397). تبیین رابطه آمایش آموزش عالی با توسعه منطقه‌ای علم و فناوری، اولین همایش ملی آمایش علم و فنآوری، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)پژوهشکده آینده پژوهی.
رضایی، بیژن، عباس پور، عباس، نیکنامی، مصطفی، رحیمیان، حمید، دلاور، علی.(1392). واکاوی راه کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمین‌های، نشریه ابتکاروخلاقیت در علوم انسانی، 3(2)، 185-215.
عرب عباس، آهنچیان، محمد رضا، کارشکی، حسین.(1392). نقش سبک رهبری تحولی در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان :مطالعه تطبیقی دانشگاه‌های دولتی با دانشگاه‌های غیر دولتی مشهد، نشریه ابتکاروخلاقیت در علوم انسانی،3(2)،64-102.
ضیا، بابک، رضوانی، مهران، مبارکی، محمد حسن،تاج پور، مهدی.(1398). الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های برتر ایران)، توسعه کارآفرینی، 12(2)،301-320 .
فرهمند، زهرا.(1392). تحلیل استراتژیک طرح آمایش آموزش عالی در ایران با تأکید بر زمینه‌های اجرایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ابراهیم صالحی عمران، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی.
کاظمی، سیده فاطمه، نادری، حبیب الله، هاشمی، سهیلا، میکائیلی، منیع فرزانه.(1396). ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجوان بر اساس متغیرهای فردی (خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی خلاق،خردمندی و نگیزش درونی)و اجتماعی (جو دانشگاه)، فصلنامة علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ، 7(1)، 71-100.
کیخا، احمد، عباسپور، عباس. (1397). رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سزمانی با نقش مینجی‌گری خلاقت (مورد کاوی: دانشگاه تهران)، فصلنامة علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ، 8(4)،1-32.
یادگاری، رضا، عباسی، ابراهیم، اشرفی، مجید،آزما، فریدون.(1398). تأثیر ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی)، نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)53،-74.
Riviezzo, A., Fusco., & F. (2019).Along the Pathway of University Missions: A Systematic Literature Review of Performance Indicators, https://www.igi-global.com/chapter/along-the-pathway-of-university-missions/238501
Atta.O. K. (2019). Oasis in the desart? Bridging academics' collaboration activities as conduit for global knowledge flows to peripheral regions, Regional studies regional scince.
 Amarante. C. (2020). Institutional Pressures, Institutional Work and the Development of Universities' Entrepreneurial Turn, Revista de Administração Contemporânea, Print version ISSN 1415-6555On-line version ISSN 1982-7849.
Abdi Hevelayi .A; Safarian Hamedani .S; Yusefi Saeed Abadi .R; Taghipour .M.” Predicting Entrepreneurial Marketing through Strategic Planning (Including Case Study)”. Educational Administration Research Quarterly. 2019, 10(2):127-142.
Abdi Hevelayi .A; Safarian Hamedani .S; Yusefi Saeed Abadi .R; Taghipour .M.” the relationship between strategic planning with entrepreneurial marketing in the saderat bank of north tehran”. Journal of Process Engineering. 2018, 4(10):34-42.
Allahar, H., & Sookram. R. (2019). Emergence of university-centred entrepreneurial ecosystems in the Caribbean, Industry and higher education.
Astebro, T., Braguinsky, S., Braunerhjelm, P,. & Brostrom, A. (2019). Academic Entrepreneurship: The Bayh-Dole Act versus the Professor's Privilege, ILR Review.
Bernardi. P.D., Azucar.,D. (2020). The Role of Universities in Harnessing Entrepreneurial Opportunities, Innovation in Food Ecosystems pp 27-71| Cite as
Onseca, C., Saloma.a,. (2020). Entrepreneurial Universities and Regional Innovation: Matching Smart Specialisation Strategies to Regional Needs?,https://www.igi-global.com/chapter/ entrepreneurial-universities-and-regional-innovation/238516
Charlene. L, Valliere.D, Steven A, Wise.S. (2020). Entrepreneurial ecosystems and the lifecycle of university business incubators: An integrative case study, International Entrepreneurship and Management Journal.
Carayannis. E. Campbell D. F. J. (2012). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other?, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development 1(1):41-69 · July 2012 with 5,692 Reads
Datzberger. S. (2018). Why education is not helping the poor. Findings from Uganda, World Development 110 (2018) 124–139
Del Monte A., Pennacchio.A. (2019) Historical roots of regional entrepreneurship: the role of knowledge and creativity, Small Business EconomicsFuster, Elena; Padilla-Melendez, Antonio; Lockett, Nigel; Rosa del-Aguila
Etzkowitz, H. (2019) Is Silicon Valley a global model or unique anomaly? , Industry and higher education.
Fuster, E., Padilla.M. A., Lockett, N., & Rosa. A. (2019). The emerging role of university spin-off companies in developing regional entrepreneurial university ecosystems: The case of Andalusia, Technolgical forecasting and social change.
Irina A. P., (2020). Revisiting Functions and Roles of the Entrepreneurial University in Social and Economic Systems in the Regional Context
Lahikainen, K., Kolhinen, J., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2019) Challenges to the development of an entrepreneurial university ecosystem: The case of a Finnish university campus, Industry and higher education.
Nieth. L., & Benneworth. P. (2020). Regional Policy Implications of the Entrepreneurial University: Lessons from the ECIU, https://www.igi-global.com/
Neeta. B. (2020). Regional Development via Entrepreneur Multi-Perspective Approach, Handbook of Research on Smart Territories and Entrepreneurial Ecosystems for Social Innovation and Sustainable Growth
Nibedita S. (2020). Entrepreneurial Universities' Strategic Role in Accelerated Innovation for Regional Growth, https://www.igi-global.com/chapter/entrepreneurial-universities-strategic-role-in-accelerated-innovation-for-regional-growth/238502
Sergey.S. ZmiyakEkaterina, A. Ugnich Pavel, M. Taranov. (2020). Development of a Regional Innovation Ecosystem: The Role of a Pillar University, Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives pp 567-576
Teixeira. A.A.C, Oliveira. A., Daniel, A.D. (2020).The Impact of Universities on Regional Competitiveness: A Review of the Main Theoretical and Methodological Approaches.  Examining the Role of Entrepreneurial Universities in Regional Development, Publisher: IGI Global, pp.67-92
Cai. Y, Liu. C. (2020). The Role of University as Institutional Entrepreneur in Regional Innovation System: Towards an Analytical Framework.
Ribeiro, C Varum, AD Daniel. (2020). Role of Universities on the Level of Regional Growth in Portugal, https://www.igi-global.com/chapter/role-of-universities-on-the-level-of-regional-growth-in-portugal/238511
Sanchez. B, M., Uyarra, E., Kitagawa, F. (2019). Understanding the evolution of the entrepreneurial university. The case of English Higher Education institutions, Higher education quarterly.
Eatmon, TD. Granger, R., Abrantes. BF (2020) The Entrepreneurial Dimensions of Transnational Education, https://www.igi-global.com/chapter/the-entrepreneurial-dimensions-of-transnational-education/238510
Fonseca, S. (2020). Entrepreneurial Universities and Regional Innovation: Matching Smart Specialisation Strategies to Regional Needs?,https://www.igi-global.com/chapter/entrepreneurial-universities-and-regional-innovation/238516
Protopopov E.V., Feoktistov A.V., Galevsky G.V., Gordeeva O.V., Jung, V., Jisun.A. (2019). The fourth industrial revolution, knowledge production and higher education in South Korea, Jurnal of higher education policy and management.
دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41
تابستان 1400
شهریور 1400
صفحه 135-160
 • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 10 شهریور 1400