شناسایی عوامل موثر خلاقانه درتدوین شبکه های یادگیری. پژوهشی در دانشگاه-های آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر خلاقانه در تدوین شبکه های یادگیری دانشجویی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران میپردازد.
روش: برای انجام پژوهش از رویکرد پژوهش آمیخته استفاده گردید. جامعه پژوهش در بخش کیفی، شامل کلیه صاحبنظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه مدیریت‌آموزشی و یادگیری است که در زمینه یادگیری مجازی تجربه و حضور دارند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند با 15 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه شد. جامعه آماری در مرحله کمی کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی 251 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه بدون ساختار بود. به‌منظور گردآوری داده‌های کمی نیز از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که گویه‌های آن برگرفته از نتایج تحلیل داده‌های کیفی در مرحله اول بود. در پژوهش حاضر از روش سه‌بعدی نگری برای اعتباربخشی به داده‌ها استفاده‌شده است. همچنین در بخش کیفی از روش بازخورد مشارکت‌کننده نیز استفاده شد. در بخش کمی نیز ابتدا از روایی صوری برای سنجش روایی پرسشنامه و سپس از ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه استفاده شد که 89% بود. به‌منظور تحلیل یافته‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه کیفی، از روش تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز ، استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کمی نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر مؤثر بر ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجویی عبارتند از: 1- انگیزه‌های دانشجویان 2- برنامه‌ریزی شبکه‌های یادگیری 3- شبکه‌سازی و پشتیبانی 4- امکانات و تدارکات و 5-. مدیریت دانش. توجه به این عوامل می‌تواند در راستای ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجویی در تحصیلات تکمیلی و بهبود یادگیری شبکه‌ای دانشجویان بسیار موثر و سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition creative factors in developing learning networks. Research in Islamic Azad Universities of Tehra

نویسندگان [English]

 • Leila Mosaddeq 1
 • Babak Nasiri forghani 1
 • Afsane Zamani Moghaddam 2
1 Faculty of management.ISLAMIC AZAD University West Tehran Branch. Tehran.Iran
2 Faculty of management and economic .ISLAMIC AZAD University science & research Tehran Branch. Tehran.Iran
چکیده [English]

purpose: The present study identifies the effective factors in developing student learning networks in Islamic Azad universities in Tehran.
Method: A mixed research approach was used to conduct the research. The research community in the qualitative section includes all experts, professors and senior managers in the field of management, education and learning who have experience and presence in the field of virtual learning. Using targeted sampling, 15 experts were interviewed. The statistical population in the quantitative stage was all graduate students of Islamic Azad universities in Tehran in the academic year 1398-1399 that 251 people were selected as a sample by random sampling method. The research tool in the qualitative section was unstructured interviews. In order to collect quantitative data, a researcher-made questionnaire was used, the items of which were taken from the results of qualitative data analysis in the first stage. In the present study, a three-dimensional method has been used to validate the data. In the qualitative part, the participatory feedback method was used. In the quantitative part, first face validity was used to assess the validity of the questionnaire and then Cronbach's alpha coefficient was used for the reliability of the questionnaire which was 89%. In order to analyze the findings of qualitative interviews, the method of inductive content analysis based on open coding was used. Exploratory factor analysis and one-sample t-test were used for quantitative data analysis.
Findings: The results showed that the effective factors affecting the creation of student learning networks are: 1- Students' motivations 2- Learning networks planning 3- Networking and support 4- Facilities and supplies and 5-. knowledge management. Paying attention to these factors can be very effective and useful in creating student learning networks in graduate education and improving student learning networks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • learnin
 • learning network
 • student learning network
 1. باقری، امین (1397). مطالعه و ارائه الگوی شبکه‌های یادگیری- نوآوری. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.

  باقری، امین؛ سرخابی، محمدیمنی؛ فراستخواه، مقصود و خراسانی، اباصلت (1397). مطالعه تحلیلی شبکه یادگیری فردی دانشجویان. فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش عالی ایران، سال نهم، شماره سوم: 1-26.

  تقوی­قره­بلاغ، حسین (1393). اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ ­ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی.

  خنیفر، حسین؛ ابراهیمی، صلاح­الدین؛ سیفی، علی و فیاضی، بی­بی­مرجان (1399). طراحی طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی برای استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه. مدیریت مدرسه، 8 (2): 118- 139.

  هومن، حیدر علی (1387). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

  یاسمی­نژاد، عرفان؛ آزادی، اکرم؛امویی، محمد رضا (1390)" فضای مجازی، امنیت اجتماعی ، راهبردها ئ استراتژی " منتشر شده در همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار در سال 90.

  یمنی دوزی سرخابی، محمد (1391). کیفیت در آموزش عالی. تهران: سمت.

  یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ باقری، امین؛ فراستخواه، مقصود و خراسانی، اباصلت (1397). شبکه‌های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام مند مقاله‌های علمی- پژوهشی (1395-1385). پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، دوره 18، شماره 1: 92-115.

  Adrian, A. (2008), “No One Knows You Are a Dog: Identity and Reputation in Virtual Words”, Computer Law and Security Report, Vol. 24: 366- 374.

  Anderson, T and Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. International review of research in open and distance learning. Vol. 12.3.

   Benson, V., Saridakis, G., & Tennakoon, H. (2015) "Purpose of social networking use and victimisation: Are there any differences between university students and those not in HE?". Computers in Human Behavior, 51, 867-872.

  Blanchard, E and Frasson, C. (2010). Making intelligent tutoring systems culturally aware: the use of Hofstede’s cultural dimensions. HERON Laboratory, Computer Science Department. 

  1. L., & Tse, S. (2015). Exploring personality characteristics of Chinese adolescents with internet-related addictive behaviors: trait differences for gaming addiction and social networking addiction. Addictive Behaviors, 42, 32e35.

  Century. In: D.H. Wulff and A.E. Austin (Eds.), Paths to the Professoriate: Strategies for Enriching the Preparation of

   Cohn, C. B. (2004). The ethics of human reproductive cloning: when world views collide, Accountability. 

  Creswell, J. W. (2014), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).

  Criado, R. & Romance, M. (2012). Structural Vulnerability and Robustness in Complex Networks: Different Approaches and Relationships between them. In Thai & Pardalos (Ed.). Handbook of Optimization in Complex Networks Communication and Social Networks, New York: Springer.

  Gaggioli, A., Riva, G., Milani, L., & Mazzoni, E. (2012). Networked flow: Towards an understanding of creative networks. Springer Science & Business Media.

  Goodyear, P., Banks, S., Hodgson, V. & McConnell, D. (2004). Research on networked learning: An overview. In Goodyear, Banks, Hodgson & MacConnell (Ed.) Advances in research on networked learning (pp. 1-9). London: Kluwer Academic Publishers.

  Goodyear, P., Jones, C., Asensio, M., Hodgson, V., & Steeples, C. (2005). Networked learning in higher education: Students’ expectations and experiences. Higher Education, 50(3), 473-508.

  Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2005). Educational Administration: Theory, Research and Practice (7th ed.). New York: McGraw Hill.

  Jackson, D. & Temperley, J. (2007). “From professional learning community to networked learning community” In Stoll & Louis (Ed.) Professional Learning Communities

  Jin, Y, L; Li, L & Luo, Sh. (2014). Chinese multi-cultural education: possibilities and paths. International Journal of Educational Management, Vol. 28 No. 3. 

  Jones, R. (2009). Personal knowledge management through communicating. Online Information Review, 33(2), 225-236.

  Kaplan, A, M and Haenlein, M. (2016). Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. Business horizon, 59, 441- 450.

  Kaplan, A, M. (2014). European management and European business schools: insights from history of business schools. European management Journal, 32, 4, 529-534.

  Lim, J., & Richardson, J. C. (2016). Exploring the effects of students' social networking experience on social presence and perceptions of using SNSs for educational purposes. The Internet and Higher Education, 29, 31-39.

  Mayer, A., & Puller, S. L. (2008). The old boy (and girl) network: Social network formation on university campuses. Journal of public economics, 92(1), 329-347.

  Noe, R. A. (2010). Employee training and development. Boston: McGraw-Hill/Irwin.

  Normoyle T. M. (2011). Becoming a Clinical Psychologist: Midlife Women's Narratives of Professional Identity Development.ProQuest, UMI Dissertation Publishing.

  Nyquist, J. D. (2002). The PhD a Tapestry of Change for the 21st Century. Change: The Magazine of Higher Learning, 34(6):12-20.

  O'Meara, K. (2008). Graduate education and community engagement. New Directions for Teaching and Learning, 2008 (113):27-42.

  O'Neill, R. M. (2005). An examination of organizational predictors of mentoring functions. Journal of Managerial Issues,27(4), 439-460.

  Petropoulou, O., Altanis, I., Retalis, S., Nicolaou, C. A., Kannas, C., Vasiliadou, M., & Pattis, I. (2010). Building a tool to help teachers analyse learners’ interactions in a networked learning environment. Educational Media International, 47(3), 231-246.

  Phillips, D. R. & Roper, K. O. (2019). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate, 11 (1): 7–16.

  Pike, G. R., Kuh, G. D., & McCormick, A. C. (2011). An investigation of the contingent relationships between learning community participation and student engagement. Research in Higher Education, 52(3), 300-322.

  Pittaway, L., Rodriguez-Falcon, E., Aiyegbayo, O., & King, A. (2010). The role of entrepreneurship clubs and societies in entrepreneurial learning, International Small Business Journal, 29(1), 37-57.

  Porter, C. M., & Woo, S. E. (2015). Untangling the networking phenomenon: A dynamic psychological perspective on how and why people network. Journal of Management, 41(5), 1477-1500.

  Rocconi, L. M. (2011). The impact of learning communities on first year students’ growth and development in college. Research in higher education, 52(2), 178-193.

  Saviotti, P. P. (2009). Knowledge Networks: Structure and Dynamics. In Pyka & Scharnhorst (Ed.) Innovation Networks: New Approaches in Modelling and Analyzing (pp. 19-41), Heidelberg: Springer

  Siemens, G. (2006). Connectivism: Learning theory or pastime of the self-amused. Manitoba, Canada: Learning Technologies Centre.

  Sliwka, A. (2003) Networking for Educational Innovation: A Comparative Analysis, In Networks of Innovation: Towards New Models for Managing Schools and Systems. (pp. 49-63), Paris: OECD.

  Tidd, J. & Bessant, J.R. (2013). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change, trabslated by Arasti, et.al. Tehran: Rasa. (In Persian)

  Trannsue, B, M. (2014). Connectivism and information literacy: moving from learning theory to pedagogical practice. Public Services Quarterly, 9:3, 185-195.

  Van Aalst, H. F. (2003). Networking in Society, Organisations and Education in Policy and Practice. In Van Aalst (ed.) Networks of Innovation: Towards New Models for Managing Schools and Systems (pp. 33-40), Paris: OECD.

  Verma, S. (2009). Personal knowledge management: a tool to expand knowledge about human cognitive capabilities. International Journal of Engineering and Technology, 1(5), 435-438.

  Websters, M. (2004).Merriam Websters Collegiate Dictionar., Massachusetts USA: an Encyclopaedia Company.

  Wisdom, T. N., Song, X., & Goldstone, R. L. (2013). Social learning strategies in networked groups. Cognitive Science, 37(8), 1383-1425.

  Zenios, M. (2011). Epistemic activities and collaborative learning: Towards an analytical model for studying knowledge construction in networked learning settings. Journal of Computer Assisted Learning, 27(3), 259-268.

  Zhou, Y., Lin, F. C., Du, Y. S., Zhao, Z. M., Xu, J. R., and Lei, H. (2011). Gray matter abnormalities in Internet addiction: a voxel-based morphometry study. Eur. J. Radiol. 79, 92–95. doi: 10.1016/j.ejrad.2009.10.025.