متغیرهای اثرگذار بر عملکرد اخلاقی مدیران مالی و رؤسای حسابداری جهت نوآوری در بورس تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، گروه حسابداری ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

2 استادیار گروه حسابداری ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران. قائم مقام سردبیر

چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای اثرگذار بر عملکرد اخلاقی مدیران مالی و روسای حسابداری جهت نوآوری در بورس تهران انجام شد.
روش : جامعه پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود؛ در بخش کیفی، تعدادی از اساتید و مدیران مالی و روسای حسابداری با بیش از 20 سال سابقه و در بخش کمی نیز تعداد 500 نفر از مدیران مالی و رؤسای حسابداری به روش طبقه ای تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ محقق ساختۀ عملکرد مدیران و پرسشنامه قضاوت اخلاقی جیمز رست (1979) بود.
یافته ها : نتایج آزمون همبستگی حاکی از آن بود که بین سن مدیران و سابقه کار ایشان با عملکرد اخلاقی رابطه معنی داری وجود ندارد و در مورد هر دو متغیر (p>0.05) است . جهت پیش بینی عملکرد نیز نتایج مدل ترسیم شده حاکی از کقایت مدل بود و همچنین ضریب استاندارد پیش بینی برابر با0.34و مقدار آمارۀ تی برابر با 4.57 حاکی از آن است که این ضریب پیش بینی معنی دار بوده است و رعایت اصول اخلاقی بر عملکرد اخلاقی مدیران تأثیر معنی داری خواهد داشت.
نتیجه گیری : رعایت اصول اخلاقی به تنهایی چیزی حدود 11 درصد از تغییر عملکرد مدیران را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variable effecting ethical performance of managers and heads of accounting for innovation in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • saeed safania 1
  • ُSina Kheradyar 2
  • keyhan azadi 2
  • ali delavar 3
1 PhD Student in Accounting, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Objective: The aim of this study was to investigate the role of variables affecting the ethical performance of financial managers and heads of accounting for innovation in the Tehran Stock Exchange.
Method: The research population consisted of two parts: qualitative and quantitative; In the qualitative section, a number of professors and financial managers and heads of accounting with more than 20 years of experience and in the quantitative section, 500 managers and heads of accounting were randomly selected from companies listed on the Tehran Stock Exchange. The research instruments included a researcher-made questionnaire of managers' performance and James Rast (1979) Ethical Judgment Questionnaire.
Results: The results of correlation test showed that there is no significant relationship between managers' age and their work experience with moral performance and it is for both variables (p> 0.05). In order to predict the performance, the results of the drawn model indicated the adequacy of the model and also the standard coefficient of prediction equal to 0.34 and the value of t-statistic equal to 4.57 indicate that this coefficient of prediction was significant and the principles were observed Ethics will have a significant impact on the ethical performance of managers.
Conclusion: Observance of ethical principles alone predicts about 11% of change in managers' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: financial managers
  • ethical performance
  • innovation
  • individual variables
ادیب زاده و همکاران.(1396)"ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص‌های کیفی(مطالعه درستاد سازمان ثبت احوال کشور)"فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 6،ویژه نامه 1396، 47-64.
حاتمی، سعید؛ آقایی، نجف؛ پورسلطانی زرندی، حسین؛ اکبری یزدی، حسین. (1397). نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه‌ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه‌های فوتبال. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(1)، 89-98.
حسینی، سیدعلی؛ بابایی، فاطمه. (1398). ضرورت آموزش اخلاق و ارزش‌های اسلامی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه‌ها. پژوهش حسابداری، 9(1)، 21-45.
خیاط مقدم، سعید و طباطبایی نسب سیده مهدیه. (1395). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدیریت، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(1)، ۱۲۷-۱۳۶.
رهنمای رودپشتی، فریدون، خردیار، سینا و ایمنی، محسن.(1395). ریشه‌های تاریخی جریان پژوهش‌ها در حسابداری مدیریت رفتاری (تئوری‌ها و روش‌های پژوهش). فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری، 1(1)،25-55.
سرلک، نرگس. (1387). اخلاق حسابداری، اخلاق در علوم و فناوری، 3(1و2)، 71-82.
سیاهکل رودی، مژگان(1394)، "شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران دانشگاه پیام نور"، فصلنامه مدیریت دولتی، 7(3)، 535-546.
شالباف، عذرا؛ سرمدی، محمد رضا. (1386). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر. اخلاق حرفه ای در علوم رفتاری، 2(3و4)، 99-110.
مدهوشی، مهرداد و نوروزی، عباسعلی. (1394). تبیین الگوی ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان. مطالعات مدیریت راهبردی، 6(23)، 43-60.
Abdolmohammadi, M.J. (2005). Intellectual capital disclosure and arket capitalization, Journal of Intellectual Capital, 6 (3): 397-416.
Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3): 193±209. http://dx.doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3.
Brown, P. A., Stocks, M. H., and W. M. Wilder. (2007). Ethical Exemplification and the AICPA Code of Professional Conduct: An Empirical Investigation of Auditor and Public Perceptions. Journal of Business Ethics, 71: 39-71.
Christina Keinert, Mag.(2008). Corporate Social Responsibility as an International Strategy, Physica-Verlag Heidelberg.
Cooper, Barry J. & Steven Dellaportas (2009). Business ethics and the accounting profession, Journal Deakin business review, vol. 2, no. 2, 4-9.
Gosenpud, J., and J. Werner. (2009). A moral development unit for business courses. Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 36: 10±15.
Ismail, Maimunah.(2009).Corporate social responibility and its role in community development: An international perspective, The Journal of International Social Research, Vol 2, No 9, 199-209.
Kellera, A.C., Smith, K.T.L., and M. Smith.(2007). Do gender, educational level, religiosity, and work experience affect the ethical decisionmaking of U.S. accountants?, Critical Perspectives on Accounting, 18(3): 299-314.
Matarazzo, Olimpia, Abbamonte, Lucia, Nigro, Giovanna. (2008). Moral Reasoning and Behavior in Adulthood, International Journal of Social Sciences 3; 3.
Poutvaara,P.,and O.Ropponen).2018(.Shocking news and cognitive performance, European Journal of Political Economy, 51: 93-106.
Reckers, P., and M. Samuelson.(2016). Toward resolving the debate surrounding slippery slope versus licensing behavior: The importance of individual differences in accounting ethical decision making. Advances in Accounting, 34: 1-16.
      DOI: 10.1016/j.adiac.2016.07.003.
Rest, Jams R., Narvaez, Darcia, Toma, Stephen. J., Be Beau, Muriel. (2000). A Neo-kohlbergian Approach to Morality Research, Journal of Moral Education, Vol. 29, No. 4.
Rest, Jams. R., Toma, Stephen. J., Narvaez, Darcia, Be beau, Muriel. J. (1997). Alchemy and Beyond: Indexing the Defining Issues Test, Journal of Educational Psychology, Vol .89, No, 3, 498-507.
Rochania Ayu Yunanda., and Norakma Abd Majid. (2011). The Contribution of Islamic Ethics Towards Ethical Accounting Practices, December 2011Issues in Social and Environmental Accounting 5(2):124.
Schafraad, P., van Zoonen, W., and P. Verhoeven).2016(. The news value of Dutch corporate press releases as a predictor of corporate agenda building power, Public Relations Review, 42 (3): 451-458.
Sheehan, N.T., and J. A. Schmidt. 2015. Preparing accounting students for ethical decision making: Developing individual codes of conduct based on personal values, Journal of Accounting Education, 33 (3): 183-197.
Singhapakdi, A. & el.(2000). Some important factors underlying ethical decision making of managers in thailan, Journal of business ethics, Vol. 27, 271-284.
Sroka, Włodzimierz and Richard Szántó. (2018). Corporate Social Responsibility and Business Ethics in Controversial Sectors: Analysis of Research Results, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), Vol 14, No 3, 111-126.
Taft, S. H., and J. White. (2007). Ethics education: Using inductive reasoning to develop individual, group, organizational, and global perspectives. Journal of Management Education, 31(5): 614-646.