تدوین برنامه آموزش ضرب المثل انگلیسی مبتنی بر کاریکاتور و اثربخشی آن بر خلاقیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه روانشناسی تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ‏

2 ‏ استادیار گروه روان شناسی کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه روان شناسی عمومی واحد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزش ضرب المثل انگلیسی مبتنی برکاریکاتور و تعیین اثربخشی آن بر خلاقیت یادگیرندگان بود.
روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی(کیفی- کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل متخصصان آموزش زبان انگلیسی و متخصصان روان‌شناسی در منطقه‌ی سه شهر تهران در سال ۱۳۹۸ بود که 10نفر از آنان به روش گلوله‌ی برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی نیز شامل تمامی یادگیرندگان زبان انگلیسی در موسسه آموزش زبان انگلیسی امیر واقع در منطقه‌ی سه شهر تهران در سال ۱۳۹۸ بود که30 نفر از آنان به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند و گروه آزمایش10 جلسه تحت آموزش ضرب‌المثل‌های انگلیسی با استفاده از کاریکاتور و اسلاید آموزشی قرار گرفتند در حالیکه برای گروه کنترل آموزش بدون کاریکاتور و اسلاید صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته‌ برای ارزیابی اعتبار بسته‌ی آموزشی و پرسشنامه تفکر خلاق تورنس(1972) بود.
یافته‌ها: با محاسبه‌ی شاخص‌های CVR و CVI اعتبار بسته آموزشی تأیید شد. تحلیل واریانس دوعاملی آمیخته نیز نشان داد که برنامه آموزش ضرب‌المثل‌های انگلیسی با کاریکاتور بر خلاقیت مؤثر بوده و این تأثیرات طی زمان پایدار بوده است (0.05>p).
نتیجه‌گیری: برنامه آموزش ضرب‌المثل‌های انگلیسی مبتنی برکاریکاتور بر خلاقیت یادگیرندگان زبان انگلیسی تأثیر دارد.
کلیدواژه‌ها: برنامه آموزش ضرب‌المثل‌های انگلیسی، کاریکاتور و خلاقیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Caricature-Based English Proverb Training Program and its Effectiveness on the creativity

نویسندگان [English]

  • Afsaneh khodayari Moghadam 1
  • Parisa Tajalli 2
  • Mozghan Sepahmansour 3
1 PhD student, Department of Educational Psychology, Central Tehran Branch, Faculty of Psychology and Educational Science , Islamic Azad University(IAU) , Tehran , Iran.
2 ‎ Assistant Professor , Department of Exceptional Child Psychology, Central Tehran Branch , Islamic Azad ‎University(IAU) , Tehran , Iran
3 Associate Professor, Department of General Psychology Central Tehran Branch, Islamic Azad University(IAU), Tehran, ‎Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to design English proverbs training program based on caricature and determine its effectiveness on creativity.
Method: The research method was Exploratory mix(qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section included English language teaching specialists and psychologists located in the third district of Tehran in 2018, 10 of whom were selected as a sample by snowball method, and in the quantitative section included all English language learners in Amir English Language Teaching Institute located in the third district of Tehran in 2018 that 30 of them were selected by available sampling method and were randomly assigned to two groups of 15 people, Experiment and Control. Experiment group were trained in English proverbs using cartoons and slides for 10 session, while for control group it was done without cartoons and slides. The research instruments included researcher-made questionnaires to assess the validity of the educational package and Torrance Test of Creative Thinking (1972).
Results: The validity of the training package was confirmed by calculating the CVR and CVI indices. Mixed two-factor analysis of variance also showed that the program of teaching English proverbs with caricatures had an effect on creativity and this effect was stable over time(p<0.05).
Conclusion: Caricature -based English proverbs training program has an effect on the creativity of English learners.
Keywords: English proverbs training program, caricature and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "English proverb"؛ " caricature"
  • "Creativity"
ابراهیمی نیا، علی؛ و شوندی، عفت(1398). روش تدریس مبتنی بر ضرب‌المثل: معرفی یک روش تدریس جدید. اولین کنفرانس بین‌المللی مدارس آینده. 17 آذر ماه. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
اثنی عشری، ندا؛ فولادچنگ، محبوبه؛ و دریاپور، الهه(396). اثربخشی آموزش خلاقیت با استفاده از لگو بر اعتماد به نفس و توانایی حل مسئله کودکان. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری(علمی ـ پژوهشی)، (2)7، 23-38.
باقری، نیلوفر؛ و لطیفی، زهره. (1400). اثربخشی مداخله بسته‌ی مغز برتر بر تمرکز، حافظه و خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبستان شهر اصفهان. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (4)10، 63-83.
بروجردی، مینا؛ اسدزاده، حسن؛ حجازی، مسعود؛ و اتتصار مؤمنی، غلام‌حسین. (1399). تأثیر آموزش موسیقی و نقاشی در افزایش خلاقیت و کاهش پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی شهر همدان. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (1)10، 1-26.
برنا، محمد، و فولادچنگ، محبوبه(1397). اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای آموزش ارتباطی و دستور-ترجمه بر یادگیری زبان انگلیسی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 11، شماره 2، صفحات 124-132.
تجلی، پریسا؛ خدایاری‌مقدم، افسانه؛ و سپاه‌منصور، مژگان. (1400). تدوین برنامه آموزش ضرب‌المثل‌های انگلیسی مبتنی برکاریکاتور و اثربخشی آن بر اضطراب و جهت‌گیری یادگیری زبان دوم در یادگیرندگان زبان انگلیسی. فصلنامه سلامت روان کودک، (3)8، 17-29.
صالح‌راد، ریحانه؛ افضل‌خانی، مریم و علیپور، وحیده. (1398). اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه‌ای بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر کرج. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، (3)9، 143-171.
غلامی، فاطمه، عارفی، محبوبه، فتحی واجارگاه، کوروش، و ابوالقاسمی، محمود(1396). چالش‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،8(2)، پیاپی3، 161-193.
میرزاصفی، اعظم‌السادات؛ و یعقوبی، ابوالقاسم. (1400). تأثیر آموزش از طریق لگو بر میزان خلاقیت کودکان پیش دبستانی. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (4)10، 179-198.
هوشمندان مقدم فرد، زهرا، و شمس، علی(1395). رابطه خلاقیت و سبک یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 36، صفحات 30-43. 
 
Al-Araimi, S., Ambusaidi, A., Selim, M., & Al Amri, M. (2018). The impact of caricature drawing in the acquisition of scientific concepts and attitudes of 4 grade students for basic education towards science. Journal of Baltic Science Education, 17(3), 414-427.
Ayu, P. (2016). Designing Caricature in Teaching Writing for EFL learners. Research in English and Education (READ), 1 (1), pp 1-9.
 
Can-Daskin, N., & Hatipoglu, C. (2019). A proverb earned: proverb instruction in EFL classrooms. Eurasion Journal of Applied Linguistics, 5(1), 57–88.
Celikler, D. (2017). The development of activities on the scientific caricatures related to provide the awareness on recycling for the elementary school students. Conference Paper, IETC, ITEC, 16 – 19 August, USA: Harvard University.
Cifci, M. & Kaplan, K. (2020). A Scale Development Study for Determining Caricature Reading Skills of Students. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 19(4), 1-23.
Gunawan, G., Harjono, A. & Sahidu, H. & Nisrina, N. (2018). Improving students’ creativity using cooperative learning with virtual media on static fluida concept. Journal of Physics: Conf, 1006, 1-6.
Guven, S. and Bekdas, M. (2018). The Effect of Using Caricatures on Vocabulary Retention in Foreign Language Teaching. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(31), 622-647.
Hofweber, Julia & Graham, Suzanne. (2017). Linguistic creativity in language learning: Investigating the impact of creative text materials and teaching approaches in the second language classroom. Scottish Languages Review, Issue 33, pp19-28.
Karaduman, G., Ceviz, A. (2018). Effect of concept cartoons on student achievement in mathematics teaching. Electronic Journal of Social Sciences, 17 (67), 1268-1277.
Kim, K. H. (2017). The Torrance Tests of Creative Thinking - Figural or Verbal: Which One Should We Use? Creativity, 4(2), 302-321.
Likholetov, V. & Aliukov, S. (2021). Humor is Necessary for Intensification Learning Creative Technologies in Engineering Education. Internat. J. Eng. Ed, 3(1), 46-58.
Marni, S., Aliman, M., Septia,E. & Alfianika, N. (2020). Minangkabau Proverb: Stimulating High School Students’ Critical Thinking and Spatial Thinking. In Proceedings of the International Conference on Education, Language and Society, pages 660-666. Science and Technology Publications.
Peng, S. (2019). A Study of the Differences between EFL and ESL for English Classroom Teaching in China. IRA International Journal of Education and Multidisciplinary Studies, 15(1), 32-35.
Ragai Zaytoon, H.A. (2017). Caricature Images for Religious Profi ling: A Multimodal Analysis of Islamophobia in Selected Press Images. An international journal of English studies, 26(2), 185-224.
Santha-Malomsoki, A. (2016). The Effect of Second Language Proficiency on Linguistic Creativity. Training and practice, 14(1-2), 137-153.
     Sarar Kuzu, T. (2016).  The Impact of a Semiotic Analysis Theory-Based Writing Activity on Students’ Writing Skills. Eurasian Journal of Educational Research, 63, pp 37-54.
Stein-Smith, K. (2018). Foreign Languages and Creativity — The Quiet Connection in a Globalized/Interconnected World How focusing on "deep work" can help foster creativity, and foreign language competency. Journal of Language Teaching and Research, 9(1), 34-41.
Syzdykova, K. (2014). Contrastive Studies on Proverbs. Social and Behavioral Sciences, 136, 318 – 321.
Topal, Y. (2015). Effect of use of caricatures on teaching vocabulary in teaching Turkish as foreign language. Educational Research and Reviews, 10(13), 1876-1880.
Topcuoglu Unal, F., & Yegen, U. (2013). The Use of Caricatures in Teaching Verbs. Int J Edu Sci, 5(3), 187-193.
Tuncel, G. (2017). An example study on global warming education with cartoons in social studies lessons. Marmara Geographical Review, 35, 87-94.
Van Wyk, M.M. (2011). The Use of Cartoons as a Teaching Tool to Enhance Student Learning in Economics Education. J Soc Sci, 26(2), 117-130.