محرک ها و بازدارنده های خلاقیت در سازمان: فراتحلیل مطالعات ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ‏ ‏دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران‏

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران‏

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فردی مؤثر بر خلاقیت در سازمان‌های ایرانی انجام شده است.
روش: این پژوهش از نوع فراتحلیل است. بدین منظور از نرم‌افزار CAM2 استفاده‌شده است. در جستجو اولیه با معیارهای ورود سال پژوهش و زبان پژوهش از پایگاه های داده مورد بررسی 1687 سند مرتبط با موضوع یافت گردید. پس از آن، با معیارهای درون گنجی 77 پژوهش گزینش و در فرایند فراتحلیل وارد شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان میدهد که در سطح اطمینان 95 درصد عوامل فردی تأثیر معناداری بر خلاقیت سازمانی داشته و توانسته 467/0 درصد از تغییرات خلاقیت سازمانی را تبیین کند. همچنین، نتایج آزمون ناهمگونی نشان دهنده آن است که بین مطالعات صورت گرفته مورد بررسی ناهمگنی وجود دارد که به همین جهت از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است. نمودار قیفی نیز حاکی از آن است که خطای استاندارد پایین و سوگیری نسبتا کم است، درواقع بیانگر توزیع نرمال و تصادفی است و خطای مشاهده شده نیز ناشی از انواع اریب احتمالی می باشند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش از بین عوامل فردی مؤثر بر خلاقیت در سازمان استقلال با اندازه اثر (714/0)، احساس مؤثر بودن با اندازه اثر(660/0)، احساس معناداری با اندازه اثر(647/0) و استراتژی‌های تفکر سازنده با اندازه اثر (749/0) بیشترین اندازه اثر و رابطه معنادار را با خلاقیت سازمانی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drivers and Barriers of creativity in the organization: Meta-analysis of Iranian studies

نویسندگان [English]

  • Fateme Motavalli 1
  • Ali Yazkasti 2
  • Zahra Sadeqiarani 3
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is investigation the individual factors affecting creativity in Iranian organizations by meta-analysis.
Method: The present study is a meta-analysis. CAM2 software has been used for this purpose. In the initial search with the inclusion criteria of the research year and the language, 1687 related documents were found from the studied databases. After that, 77 researches were selected and entered into the meta-analysis process.
Findings: The findings show that at the 95% confidence level, individual factors have a significant effect on organizational creativity and have been able to explain 0.467% of changes in organizational creativity. Also, the results of the heterogeneity test indicate that there is a heterogeneity between the studies, which is why the random effect size has been used. The funnel diagram also indicates that the standard error is low and the bias is relatively low, in fact, it indicates a normal and random distribution, and the observed error is due to possible oblique types.
Conclusion: According to the research findings, among the individual factors affecting creativity in Organization Independence with effect size (0.714), feeling of effectiveness with effect size (0.660), significant feeling with effect size (0.647) And constructive thinking strategies with effect size (0.749) had the highest effect size and a significant relationship with organizational creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-analysis
  • Creativity
  • Organizational Creativity
  • creative behavior
  • Individual Factors
ابوالحسنی، علی. (1394). بررسی نقش خودکارآمدی، عزت نفس، اعتماد به نفس در رفتار خلاقانه پرسنل مرکز بهداشت شاهرود. پایان نامه کارشناسی ارشدM.A  گرایش : مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
احمدوند، سعید. (1393). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران شعب بانک تجارت شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشدM.A  گرایش مالی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی.
احمدی زهرانی، مریم؛ کریمی، سارا. (1398). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان: با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار تسهیم دانش و نقش تعدیل‌گر تکنولوژی اطلاعات. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 (3)، 115- 146.
احمدی، پروانه. (۱۳۹۳). رابطه استرس شغلی با امنیت شغلی و خلاقیت سازمانی کارکنان مناطق جنوب شرکت بوتان گاز. پایان نامه کارشناسی ارشدM.A در رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
اصغرکیا، علی؛ عبداالهی نژاد، علیرضا، افلاکی، مجتبی. (1399). بررسی اثرات استرس شغلی بر تفکر خلاق خبرنگاران (مورد مطالعه: خبرنگاران خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا). فرهنگ در دانشگاه اسلامی،35(10)، 2، 266- 245.
افشاری، علی؛ ارشدی، نسرین. (1393). بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی، ساختار سازمانی و جو سازمانی با خلاقیت سازمانی. فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(3)، 77-94.
افشاری، علی؛ نعامی، عبدالزهرا؛ ارشدی، نسرین؛ هاشمی، سید اسماعیل. (1393). طراحی و آزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب. مجله دست آوردهای روان شناختی، 4(3)، 45- 64.
اکبری، فریبا. (1394). نفش سبک‌های تفکر، راهبردهای یادگیری و تاب‌آوری در خلاقیت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان.
امیریان، جواد. (1389). بررسی موانع خلاقیت در معلمان مدارس راهنمایی شهرستان کلات نادری. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی، مرکز پیام نور تهران.
انصاری منش، محسن. (1389). بررسی رابطه هوش سازمانی با خلاقیت کارکنان اداره کل زندانهای استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی (گرایش تحول)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور.
انصاری، امیر رضا. (1396). بررسی ارتباط خلاقیت در برنامه‌سازی با شایستگی مدیران صدا و سیمای مرکز فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.
ایرجی راد، ارسلان؛ لطفی خاتون آباد، فاطمه. (1398). نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رفتار نو آورانه و خلاقیت کارکنان. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(1)، 1-22.
ایمانی، معصومه. (۱۳۹۷). ارتباط فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران و روسای هیئت‌های ورزشی ادارات ورزش و جوانان استان همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
آقابابایی، راضیه؛ هویدا، رضا؛ سیادت، علی؛ رحیمی، حمید. (1390). تحلیل استراتژی‌های خود رهبری و ارتباط آن با خلاقیت اعضای هیأت علمی‌دانشگاه علم و صنعت، پژوهش نامه مدیریت تحول، 3 (5)، 24- 43.
آقایی خواه، علیرضا. (۱۳۹۳). تأثیر هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش بر خلاقیت در شرکت‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گرایش نیروی انسانی، پردیس آموزش‌های نیمه حضوری، دانشگاه علامه طباطبایی.
باقری، مریم. (1395). بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد  مدیریت آموزشی، دانشکده ی روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
بریمانی، ابوالقاسم؛ علیزاده پاجی، وحید. (1398). رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 (3)، 1-24.
بهادرپور، علیرضا. (1395).نقش واسطه‌ای تجربیات توسعه گرایانه در رابطه بین حمایت سازمانی و استرس شغلی با خلاقیت سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته تولید، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
بهمنی، فاطمه؛ کارگر، غلامعلی؛ افشاری، مصطفی. (1394). بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان. مطالعات مدیریت ورزشی، 31، 149-164.
پاداش، فریبا؛ گل پرور، محسن (1389). رابطه رهبری اخلاق مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خلاقیت کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 5( 1و2) ، 103-110.
پذیرا، محمدرضا. (1389). بررسی رابطه بین ساختار و فرهنگ سازمانی مدارس و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
پورخورشیدی، زهرا (۱۳۹۰). عنوان رابطه ادراک از جو سازمانی و هوش هیجانی با خلاقیت دبیران متوسطه شهرستان خرم بید. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
پوریوسفی، مریم. (1393). مطالعه جو سازمانی و رابطه آن با میزان خلاقیت مدیران دبیرستان های شهر دزفول. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور.
ترابی، سهیلا. (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت در سازمان فنی و حرفه‌ای شهرستان گچساران در سال 88-89. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت.
ترابی، محسن؛ عباس نژاد، طیبه؛ بهبودی، محمدرضا؛ رجبوند، رضوان. (1399). شناسایی و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر نظام خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان با استفاده از رویکرد ترکیبی . ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10 (3)، 175- 204.
جعفری، توحید؛ مقیمی، محمد. (1393). بررسی رابطه نگرش‌های فرهنگی و خلاقیت کارکنان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(3)، 569-588.
جلال زایی، نجمه. (1392). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی، خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس. پایان نامه کارشناسی ارشد در (علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی)، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
جوادی آزاد، محمد حسن. (1396). ارائه مدل علی متغیرهای مرتبط با خلاقیت کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، دانشگاه پیام نور واحد بین المللی قشم.
جویداروی، نوشین. (1394). بررسی رابطه جو سازمانی مدارس با خلاقیت و نوآوری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان حمیدیه. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز پردیس دانشگاهی.
حاجی دخت، بهاره. (1387). بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر ارومیه در سال تحصیلی 87-86. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه.
خبازی، مجید (1388). بررسی رابطه سبک رهبری مدیران گروه و خلاقیت تهیه کنندگان معاونت صدا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خدری، عصمت. (1396). رابطه بین جو سازمانی با خلاقیت معلمان هنرستان های شهر زاهدان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
خسرونژاد، سمیرا ( ۱۳۹۶). بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران با خلاقیت و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی مدارس دولتی ناحیه یک شهرستان ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه.
خوش اخلاق، علی؛ شفیع زاده، حمید. (1399). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10 (2)، 65- 90.
درگاهی، حسین؛ اسدی، صدیقه؛ احمدی، بتول؛ محمودی، محمود. (1397). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه بیمارستان، 17(1)، 106-95.
درویش زاده، مهدی. (1391). رابطه بین سبک‌های مدیریت و هوش سازمانی با خلاقیت در کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
درویش، حسن؛ فرزانه دخت، نسرین. (1389). رابطه رهبر- پیرو (LMX) در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت در محیط کاری. مدیریت دولتی،2(5)، 21-38.
رحیمی، مهدی. (1392). بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای کار در خلاقیت کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری.
رستگار، احمد؛ هاشمی، فاطمه. (1394). رابطه رهبری خدمتگزار و خلاقیت: بررسی نقش واسطه‌ای اعتماد سازمانی. فصل نامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،5(2)، 97- 116.
رضایی صوفی، مرتضی. (1393). ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(2)، 85-94.
ریگی، مهوش (1392). بررسی رابطه بین نگرش‌های فرهنگی و خلاقیت دبیران مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر زاهدان. پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
زارعی، معصومه. (1390). فراتحلیلی بر پژوهش‌های انجام شده در مورد متغیرهای همبسته با خلاقیت. پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
زراعتکار، محمد. (1391). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت (مورد مطالعه : معاونت تندر ایران خودرو). پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته MBA ، زارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی مهر البرز.
زهرابی، حسین (1396). رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (گرایش مدیریت)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
سپهوند، رضا؛ عارف نژاد، محسن؛ فتحی چگنی، فریبرز؛ سپهوند، مهدیه. (1399). نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه بین طردشدگی در محل کار و خلاقیت کارکنان مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10 (2)، 209- 240.
سعادتی، زینب (1392). رابطه ی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون با خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند.
سهرابی فرد، نسرین. (1387). مروری بر مبانی فراتحلیل. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3(10)، 171-169.
شایان فر، معصومه. (1391). رابطه بین هوش معنوی و خلاقیت با رضایت شغلی در دبیران مدارس شهرستان ایوان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س).
شریفی، مهدی. (1393). ارائه مدل علی عوامل سازمانی و روان شناختی موثر بر خلاقیت سازمانی (مطالعه تطبیقی در دانشگاه پیام نور استان فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور.
شمسی گوشکی، محسن. (1391). بررسی تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت فردی مرد دبیرستان های شهر کرمان در سال تحصیلی ۱۳۹۰- ۱۳۹۱. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
شهبازی جدا، یحیی. (1393). رابطه ی خود رهبری و توانمند سازی روانشناختی با خلاقیت شغلی دبیران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره گرایش شغلی، دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی.
شیخعلی زاده هریس، محبوب؛ تجاری، فرشاد؛ پیرعلائی، الهه. (1390). برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی. مدیریت ورزشی، 11، 99-117.
شیخعلی زاده، محبوب؛ پیرعلائی، الهه. (1389). رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت، مطالعه موردی: مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی. پژوهش نامه علوم ورزشی،6(12)، 11-24.
شیراوند، فاطمه. (1396). تأثیر حسادت بر رفتار خلاقانه فرد با میانجی گری انگیزه درونی و تعدیل گری ادراک از عدالت سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
شیروانی، صغری. (1393). ارائه مدل ساختاری فرایند درگیری خلاقانه بر مبنای توانمندسازی روانشناختی با تاکید بر انگیزه درونی کارکنان شهرداری شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور.
صابر اسماعیل لنگرودی، زهرا. (1392). بررسی تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت و نوآوری کارکنان ادره کل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
صادقی آرانی، زهرا، و نامیان، فاطمه. (1399). فراتحلیل محرکها و بازدارنده‌های رفتار منافقانه در سازمان؛ کاوشی در سازمانهای ایرانی. مدیریت اسلامی، 28(1 ), 125-148.
صادقی مال امیری، منصور. (1394). تئوری سیستمی خلاقیت در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4 (4)، 163-207.
صالحی صدقیانی، جمشید، و دهقان، نبی اله. (1389). بررسی ارتباط ابعاد توانمندسازی روان شناختی با خلاقیت کارکنان با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره. فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، 48-30.
صیف، محمدحسن؛ ایمانی فراهانی، محمد؛ ثابت، عباس. (1393). بررسی ویژگی‌های فردی مؤثر بر ایجاد و توسعه خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس (ارائه الگوی تحلیل مسیر). مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 1، 3، 93-100.
طاهرخانی، لیلا. (1392). بررسی رابطه هوش معنوی و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش منطقه 9 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشدM.A  گرایش برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
طباطبائیان، مریم؛ عباسعلی زاده رضا کلانی، ساناز؛ فیاض، ریما. (1393). بررسی تأثیر طبیعت بر خلاقیت کودک. معماری و شهرسازی آرمان شهر، 17، 92-102.
طبرسا، غلامعلی؛ محبوب، سیامک؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا؛ اسمعیلی گیوی، حمیدرضا (1388). بررسی تأثیر فرهنگ کارآفرینانه سازمانی بر خلاقیت و نو آوری در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(60)، 5-22.
عباسپور، حسین ( ۱۳۸۹). بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و خلاقیت با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ستاد شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
عباسی سروک، لطف اله؛ باقری، مریم؛ کردستانی، فرشته (1397). بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس ‏دولتی شهر تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 (2)، 209- 228.
عبدالملکی، سالار (1393). فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی و خلاقیت با شاخص های پیشرفت تحصیلی در فراگیران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
عبداله زاده، احمد. (1387). بررسی رابطه جوسازمانی مدرسه و خلاقیت دبیران مرد مدارس راهنمایی شهرستان سلماس در سال تحصیلی 87-1386. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.
عزیزی، عباس (1391). رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و عملکرد دبیران دوره متوسطه شهر مرودشت. پایان نامه کارشناسی ارشد M.A رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشاه آزاداسلامی واحد مرودشت.
عصاره، فریده؛ مکوندی، بهنام؛ کوتی، فریبا؛ سید طبیب، مریم. (1396). تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل آلبرخت و ارتباط آن با خلاقیت. فصلنامه دانش شناسی، 10، 36، 37-47.
علوی، حسین؛ فرزان، فرزام؛ دوستی، مرتضی؛ لقمانی، محسن. (1393). پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت‌های فناوری اطلاعات در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 13(25)، 15-26.
علی نژاد، باقر. (1392). بررسی رابطه بین جو سازمانی با میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی در دانشکده‌های روان‌شناسی/ علوم تربیتی و حقوق/ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 92-91. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
عیدی پور، کامران؛ زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون؛ فرزی، حامد. (1392). رابطه سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 3(6)، 29-37.
عینی پور، جواد، آقائی، اصغر. (1396). پیش بینی رفتار نوآورانه و خلاقیت سازمانی بر اساس مدیریت جهادی مبتنی بر سرمایه روانشناختی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 6(1)، 139- 159.
غیاثی ندوشن، سعید؛ جهانی جوانمردی، فاطمه؛ خورسندی طاسکوه، علی (1395). بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان ستادی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات. فصلنامه علمی- پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(3)، 77-96.
فرزانه دخت نمینی، نسرین. (1388). بررسی تأثیر رابطه مدیر با کارکنان بر ایجاد احساس انرژی و بروز رفتار خلاقانه در محیط کار با استفاده از مدل رهبر – عضو (LMX). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (منابع انسانی)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
فروتنی، زهرا؛ بحرانی، عطیه؛ یزدانمهر، فهیمه. (1398). سنجش تأثیر فضیلت سازمانی بر خلاقیت فراشناختی. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، 133- 164.
فعال، آرمین؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ حاجی غیاثیان، فهیمه. (1397). رابطه اعتماد سازمانی و مألفه‌های آن با خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان: مطالعه موردی استان اردبیل. مدیریت ورزشی، 10(4)، 660-647.
قدم پور، عزت اله؛ کوگانی، نیلوفر؛ جعفری، حسن. (1393). بررسی رابطه سبک‌های تفکر و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه. فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4،(3)، 141- 157.
قنبر پور، زینب. (1395). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت در بانک تجارت شعب استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد M.Aگرایش: مدیریت استراتژیک، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود.
کشاورزیان، ابوالقاسم. (1396). رابطه رهبری توانمند ساز و خلاقیت کارکنان با میانجی گری نقش توانمندسازی روانشناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد M.A، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
کیخا، احمد؛ عباسپور، عباس. (1398). رابطه بین هوش‌سازمانی و عملکرد‌سازمانی با میانجی‌گری خلاقیت مورد کاوی: دانشگاه تهران . ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 (4)، 1- 32.
گنجی، کامران؛ تقوی، سعیده؛ عظیمی، فتانه (1394). فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت. فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4، 4، 1-49.
گیوند، فرح. ( ۱۳۹۵). رابطه هوش سازمانی با خلاقیت و عملکرد مدیران دوره متوسطه اول و دوم ناحیه ۴ آموزش و پرورش شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد M.A گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
محمدی خواه، مینا (1396). رابطه سرمایه روانشناختی و فکری با خلاقیت کارکنان دانشگاه تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزش بهسازی منابع انسانی، دانشگاه تبریز.
محمدی، سمیرا. (1391). بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و خلاقیت مدیران با پذیرش تغییر در سازمان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
محمدی، کبری. (1394). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت‌های بیمه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
مختاری دیناری، مریم. (1394). ارتباط بین رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی،3(10)، 9-19.
مرادی، سارا؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ مرادیف محمود. (1395). رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 9(32)، 89-100.
مرتضوی، مهدی؛ منیریان، فرزانه. (1394). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی. نشریه مدیریت توسعه و تحول،7(20)، 27-38.
مشبکی، اصغر، و وفائی، فرهاد (1387). خلاقیت عامل ثبات در سازمان. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی،8(103)، 8-15.
معصومی، الهه سادات.(1393). بررسی مدیریت هوش سازمانی و نقش آن در خلاقیت کارکنان ادارات مرکزی بانک ملی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش : منابع انسانی، دانشکده مدیریت گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .
مودی، داوود. (۱۳۹۲). ارتباط جو سازمانی رهبری تحول گرا و خلاقیت در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزش، دانشگاه بیرجند.
مهدویان، فاطمه. (1391). بررسی عوامل بیرونی و واسطه‌ای تبر خلاقیت کارکنان شرکت ملی نفت ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گروه منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، بخش علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت.
میر محمدی، محمد، رحیمیان، محمد. (1393). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به سرمایه روانشناختی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 18(3)، 181- 203.
میرکمالی، محمد، حیات، علی اصغر، اسمی، کرامت. (1390). رابطه خلاقیت سازمانی با ساختار ارگانیکی و مکانیکی مدارس: مطالعه موردی مدارس متوسطه. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی، 4(7)، 28-49.
مینائی، حامد؛ حسنی، محمد؛ قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ حیدری زاده، زهرا. (1395). بررسی رابطه علی بین اخلاق کار اسلامی وخلاقیت، با توجه به اثرات میانجی توانمند سازی روان شناختی و احساس انرژی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6(4)، 545-564.
نوذری، مسلم. (1392). رابطه بین هوش سازمانی مدیران با خلاقیت فردی آنان در دبیرستانهای پسرانه کرمان در سال تحصیلی ۱۳۹۱- ۱۳۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
نوروزی، احمد (1393).  بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی با خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود). پایان نامه کارشناسی ارشد  M.A، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
نیک پی، ایرج؛ زندکریمی، مریم. (1397). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه:کارکنان دانشگاه لرستان .ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 (2)، 229- 264.
وکیلی، لطف اله. (1394). بررسی رابطه هوش سازمانی و جو سازمانی با خلاقیت کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان در سال 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.
هارون رشیدی، همایون؛ کاظمیان مقدم، کبری. (1397). رابطه بین سرمایه روانشناختی با خلاقیت مدیران زن مدارس شهر دزفول. فصلنامه علمی- پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8، (3)، 42- 25.
یزدانی، آناهیتا؛ شهامت، نادر؛ صالحی، مسلم. (1396). رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات با انگیزش شغلی و خلاقیت دبیران مقطع متوسط شهر بیضا. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(4)، 278-304.
 
Gök Adigüzel, Z., Okçu, V. (2021). Investigation of the Relationship between Perceived Organizational Climate and Teachers' LevelS of Organizational Creativity and Organizational Cynicism. European Journal of Education Studies, V8, 25-41.
Jeong, Sh., McLean, G. N., McLean, L. D., Yoo, S., Bartlett, K. (2017). The Moderating Role of Non-Controlling Supervision and Organizational Learning Culture on Employee Creativity: The Influences of Domain Expertise and Creative Personality. European Journal of Training and Development, v41 n7 p647-666.
Jin, H., Su, C., Chen, C. (2021). Perceptions of Teachers Regarding the Perceived Implementation of Creative Pedagogy in "Making" Activities. Journal of Educational Research, v114 n1 p29-39.
Liu, Y., Wang, Sh., Yao, X. (2019). Individual Goal Orientations, Team Empowerment, and Employee Creative Performance: A Case of Cross-Level Interactions. Journal of Creative Behavior, v53 n4 p443-456.
Mohsin Shafi, Z., Zheng Lei, X., Song, Md., Nazirul I. S. (2019). The effects of transformational leadership on employee creativity: Moderating role of intrinsic motivation. Asia Pacific Management Review, p11-1.
Richard, V., Lebeau, J.-C., Becker, F., Inglis, E.R., Tenenbaum, G., (2018). Do more creative people adapt better? An investigation into the association between creativity and adaptation. Psychology of Sport & Exercise, 1-35.
Sarooghi, H., Libaers, D., Burkemper, A. (2015). Examining the relationship between creativity and innovation: A meta-analysis of organizational, cultural, and environmental factors, Journal of Business Venturing, 30 714–731.
Smith N. L., Green B. C. (2020). Examining the factors influencing organizational creativity in professional sport organizations. Sport Management Review, 23 (5), 992-1004.
Xu, S., Jiang, X., Walsh, I. J. (2018). The Influence of Openness to Experience on Perceived Employee Creativity: The Moderating Roles of Individual Trust. Journal of Creative Behavior, v52 n2 p142-155.