دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-182 

علمی - پژوهشی

1. بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نی‌ریز

صفحه 1-25

حمید تابلی؛ هدایت ا... تیرگر؛ لیلا لیلا مظفری؛ حمید مرتضوی؛ فاطمه مهرابی فر


5. مدل‌یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان

صفحه 107-139

زهرا کرمی باغطیفونی؛ نورعلی فرخی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یحیی مهاجر