دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 1-195 
3. تأثیر آموزش حل‌خلاق مسأله بر مؤلفه‌های خلاقیت دانش‌آموزان

صفحه 55-72

سارا برون؛ علیرضا حیدریی؛ سعید بختیار پور؛ سیما برون


9. اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش خلاقیت کودکان

صفحه 177-195

ناهید رادبخش؛ محمد علی محمدی فر؛ فرحناز کیان ارثی