دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-200 
4. اثر بخشی آموزش تفکر واگرا بر خلاقیت کودکان

صفحه 55-70

مریم بدری؛ مهدی شیخ؛ خدابخش احمدی؛ سید موسی طباطبایی


9. بررسی رابطه تفکر قطعی نگر با خلاقیت و خلاقیت هیجانی

صفحه 175-200

مریم کوپایه ئیها؛ افضل السادات حسینی؛ ویدا رضوی نعمت اللهی