دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 1-182 

علمی - پژوهشی

1. پیش‌بینی خلاقیت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

صفحه 1-20

علی محمد رضایی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ علی دلاور؛ نور محمد رضایی


2. بررسی رابطه بین نیاز به ساختار و خلاقیت هیجانی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

صفحه 21-34

مریم صمدی؛ امیر قمرانی؛ عبدالحسین شمسی؛ مریم احمدزاده؛ سید حسین سیادتیان


4. مدل ساختاری نقش خلاقیت، ذهنیت فلسفی، خودکارآمدی و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی

صفحه 55-78

اصغر شیرعلی پور؛ ولی اله فرزاد؛ غلام‌رضا حاجی حسین نژاد؛ مسعود اسدی


7. اعتباریابی و ساختار عاملی آزمون حل خلاق مسئله باسادر

صفحه 127-146

حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر؛ علی مصطفایی؛ مجید برادران


9. تبیین رابطه انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک‌پذیری با خلاقیت

صفحه 165-182

حجت‌الله مرادی پردنجانی؛ پریوش جعفری؛ محمد قاسمی؛ ستار صادقی؛ حسین حیدری