دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 1-200 
6. بررسی تأثیر استفاده از یادگیری تلفیقی بر خلاقیت دانشجویان

صفحه 113-128

سید کاظم بنی‌هاشم؛ عیسی رضایی؛ مهدی بدلی؛ علی دانا


9. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خلاقیت دانش‌آموزان

صفحه 189-200

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباس پور؛ صغری ابراهیمی قوام