دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 1-207 

علمی - پژوهشی

1. فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت

صفحه 1-49

کامران گنجی؛ سعیده تقوی؛ فتانه عظیمی