دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1395، صفحه 1-249 

علمی - پژوهشی

1. بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

صفحه 1-32

عظیم زارعی؛ علیرضا مقدم؛ سهیلا مهمانوازان؛ مهری شهریاری