دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، آذر 1395 
3. تحلیل آنتروپی سیگنال نرخ ضربان قلب در هنگام تفکر خلاق

صفحه 53-76

گلشن انصاری؛ عطااله عباسی؛ عاتکه گشوارپور


8. مطالعه تأثیر آموزش روش کاوشگری بر تفکر انتقادی در درس علوم تجربی

صفحه 159-174

مسیب یارمحمدی واصل؛ بهناز نوشادی؛ حمید رضا مقامی؛ آرش بهرامی