دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، مهر 1398، صفحه 1-262 (پاییز 1398) 

پژوهشی

1. تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم

صفحه 1-22

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری؛ فیروز محمودی


علمی - پژوهشی

4. الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران

صفحه 77-102

رویا سپهرنیا؛ محمود البرزی؛ علی کرمانشاه؛ عادل آذر؛ روزیتا سپهرنیا


6. سنجش تاثیر فضیلت سازمانی بر خلاقیت فراشناختی

صفحه 133-164

زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی؛ فهیمه یزدانمهر