دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، زمستان 1398 
2. تبیین رابطه بین خلاقیت و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی

صفحه 25-60

حمید همرنگ؛ افسانه قنبری پناه؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مژگان سپاه منصور


4. طراحی مدل نوین سبک زندگی ایرانی- اسلامی با روش گرندد تئوری

صفحه 89-114

محمد اسماعیلی جوشقانی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد علی شاه حسینی


8. کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظام یافته (تریز) در طراحی معماری

صفحه 231-260

مهسا جبل عاملی؛ فرهنگ مظفر؛ محمود کریمی؛ وحید قاسمی


9. اعتباریابی مدل انحراف خلاق در شرکت ملی نفت ایران

صفحه 261-306

سید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ ندا شاه سیاه؛ محمد صادق جعفری؛ مسعود کریم زندی