دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، آذر 1399، صفحه 1-266 (پاییز 1399) 
7. طراحی الگوی مدرسه خلاق برای دوره ابتدایی و اعتباربخشی آن از دیدگاه متخصصان

صفحه 171-208

صدیقه یاسمی؛ علی حسینی خواه؛ مرجان کیان؛ مسعود گرامی پور؛ افضل السادات حسینی