دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، خرداد 1400 (بهار 1400) 
2. مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه دانشگاهی با رویکرد کیفی

صفحه 21-62

مصطفی خزائی کوهپر؛ محمد جواد تقی پوریان؛ رضیه علیخانی؛ داود کیاکجوری