دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، پاییز 1400، صفحه 1-250 
8. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خلاقیت هیجانی

صفحه 207-230

علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده