دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، اسفند 1400 
4. بررسی نقش میانجی خلاقیت و سبک تفکر در رابطه بین دین داری و تعالی پس از ضربه

صفحه 83-112

اکرم السادات حسینی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ نادر منیرپور؛ عباس حبیب زاده


8. محرک ها و بازدارنده های خلاقیت در سازمان: فراتحلیل مطالعات ایرانی

صفحه 189-222

فاطمه متولی جعفرآبادی؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی