دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، شهریور 1397، صفحه 1-235 (تابستان 1397) 

علمی - پژوهشی

1. تاثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خلاقیت دانش آموزان در درس جغرافیا

صفحه 1-22

پروین احمدی؛ پروین صمدی؛ مهناز مینایی


2. طراحی مدل نوین خط مشی گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 23-56

علی بعیدی مفردنیا؛ عباس منوریان؛ فرهاد رهبر؛ علی اصغر پورعزت


7. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس دامنه های خلاقیت کافمن

صفحه 165-182

معصومه بهرامی؛ سیده فاطمه باقری راد؛ فاطمه رسولی خورشیدی؛ مریم قاسمی


8. بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی در کودکان 7تا12 ساله شهر تهران

صفحه 183-202

هلیا طایفه مهدیخان؛ حسن احدی؛ مسعود دلخواه؛ هادى بهرامى؛ فریبرز باقری