دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، آذر 1397 
6. بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

صفحه 185-208

متینه پارسیان؛ رحمت الله محمدی پور؛ سید کیوان خاتمی