ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (ICHS) - اهداف و چشم انداز