راهنمای نویسندگان

  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، نشریه‌‌ای علمی در حوزة خلاقیت در علوم انسانی (خصوصاً روان شناسی، علوم تربیتی و مدیریت) است که سالانه چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود و شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است:

 مقالات مورد پذیرش نشریه:

 • مقاله مروری 

 

1- ویژگی‌های کلی مقاله

 •   مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلة دیگری فرستاده شود.

 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.

 • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

 • مسئولیت مطالب، رعایت حقوق نویسندگان، پژوهشگران و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده مسئول است.

 • ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

 • حجم مقاله به‌هیچ‌وجه نباید بیش از بیست و پنج صفحه شود.

 • نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.

 • فرم تعارض منافع و تعهدنامه می بایست به امضای نویسنده مسئول رسیده و همراه مقاله در ابتدا ارسال شود.

 

 

 • عنوان: نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل.

 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌های محدود (200 واژه یا ده سطر) شامل تصویری کلی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.

 • واژه‌های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست.

 • مقدمه: شامل هدف و ذکر پیشینة پژوهشی مقاله (به اجمال).

 • پیکرة اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری.

 • پی‌نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری در پایین هر صفحه می‌آید.

 • منابع: فهرست‌نویسی ارجاعات مقاله باید بر مبنای شیوه‌نامة APA تنظیم شود.

 • چکیدة انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازة 11 (تا 200 واژه).

   

  3- شیوة تنظیم متن

 

 • مقاله باید روی کاغذ استاندارد، به قلم (فونت) ب. زر و اندازة 13 با فاصلة سطر 1 در محیط واژه‌‌پرداز( 2010 Word 2010 ) نوشته شده باشد. همچنین فاصله باید از بالا و پایین صفحه، هر کدام 5 سانتی‌متر و از راست و چپ، هر کدام 4.5 سانتی‌متر باشد.

 • چکیده، واژه‌های کلیدی، منابع، ارجاعات داخل پرانتز و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید، باید با اندازة 11 نوشته شود.

 • ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان، نباید تورفتگی داشته باشد.

 • نقل‌قول‌های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم ولی با اندازة 11 نوشته شود.

 • مقاله با مقدمه شروع می‌شود. عنوان هر بخش اصلی و زیربخش‌ها باید با سطری سفید از یکدیگر جدا شده و سیاه (بولد) نوشته شوند.

 • به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان، سایر پانوشت‌های لاتین با حرف کوچک آغاز شود.

 • شمارة پی‌نوشت‌ها دنباله‌دار نباشد و از افراط در دادن پانوشت اجتناب شود.

 • برای شمارۀ پی‌نوشت‌ها از ابزار references استفاده کنید و به‌صورت دستی شمارة موردنظر را تایپ نکنید.

 • در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آن‌ها قبل از نخستین کاربرد، در پانوشت ذکر شود.

 • چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهاد خاصی استفاده کرده‌اند، در پانوشت به این مطلب اشاره شود.

 • در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهایDraw ، Table و Equation در محیط Word استفاده شود تا تنظیم آن‌ها در نسخة نهایی مشکلی به وجود نیاورد.

 • کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

   

  4- ارجاع به منابع به شیوۀ APA

  1-4- ارجاع داخل متن

 

 • نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن «ص» برای شمارة صفحات نیست. همچنین اعداد از راست به چپ نوشته شوند؛ مثل (122- 136)

 • متن ارجاعی (نقل‌قول مستقیم) باید داخل گیومه و نشانی آن به‌ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرار گیرد؛ مثل (سیف، 1368: 426).

 • اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر مشخص خواهد شد.

 • در صورتی ‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ، آن‌ها را از هم متمایز کنید و سپس در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال (حسینی، 1389 الف: 26)

 • ارجاع به منابع غیرفارسی در درون متن، به فارسی نوشته می‌شود؛ هرچند اصل منبع مورداستفاده غیرفارسی باشد.

   

  2-4-  ارجاع پایانی (منابع)

  2-4- 1- ارجاع به کتاب

 

 • نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، نام، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، نام کتاب، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام ناشر (بدون ذکر واژة «انتشارات»).

 • در منابع پایانی نام کتاب یا رسالة دکتری، کج (ایرانیک) نوشته می‌شود؛ بنابراین، از سیاه‌کردن (بولد) یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید.

   

  -2-4-2 ارجاع به مقاله

 

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ نشر اثر (درون  پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله  (ایرانیک و بدون ذکر واژة مجله و...)، دوره یا سال انتشار، شماره، صفحاتی که   مقاله در آن آمده است (بدون استفاده از «ص»).

 • عنوان مقاله و  پایان‌نامة کارشناسی ارشد تنها در گیومه قرار می‌گیرد و کج یا سیاه نمی‌شود.

   -2-4-3 ارجاع به پایان‌‌نامه

 

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، سال دفاع (درونپرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان رساله، مقطع دفاع‌شده، نام و      نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدة محل تحصیل دانشجو.

 • همان‌طور که گفته شد، نام رسالة دکتری کج (ایرانیک) نوشته می‌شود و عنوان پایان‌نامة کارشناسی ارشد تنها در گیومه قرار می‌گیرد.

   

  4-2-4- ارجاع به وبگاه‌‌های اینترنتی

 

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه.

 • ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد.

   

  5- سایر نکات

 

 • درج نشانۀ تشدید یا تنوین در واژه‌های عربی تشدیدداریا تنوین‌دار ضروری است.

 

 • هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پانوشت می‌‌آید.

 • در بخش منابع در صورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.

 • در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... جداگانه ذکر می‌‌شود.

 • در فهرست منابع در صورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر شد، برای سطر دوم، نیم سانتی‌متر تورفتگی ایجاد شود.

 • از شماره‌گذاری یا قراردادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.

 • ارجاع به منابع قدیم، به نام اشهر باشد؛ مثل ناصرخسرو و نه قبادیانی.

 • در نقل منابع از زبان‌های مختلف، برای بزرگ نوشتن حروف اول از قواعد همان زبان پیروی شود؛ به این معنا که مثلاً در زبان فرانسه جز اسامی خاص، باقی اسامی با حروف کوچک شروع می‌شوند؛ درحالی‌که در زبان آلمانی، اسم دستوری با حروف بزرگ نوشته می‌شود و باقی کلمات با حروف کوچک و... .

   

 شیوه ارسال مقاله

 

- پس از ثبت نام در سامانه با نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شوید.

 

- از قسمت «ارسال مقاله» بخش «ارسال مقاله جدید» مقاله خود را ثبت کنید و منتظر مراحل بعدی باشید. این مراحل با ارسال ایمیل از طرف سامانه به شما اطلاع داده می ‏شود.

توجه : می بایست فرم تعهدنامه (کپی رایت) و فرم تعارض منافع همراه مقاله اصلی و مشخصات نویسندگان در سامانه درج شود.

توجه مهم:  مجله مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.

 

توجه:

 * به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند که اولویت چاپ مقالات نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، مقالات مستخرج از طرح پژوهشی و پایان نامه و یا رساله دکتری دانشجویان است. در این خصوص لازم است که نویسنده مسئول مقاله، مدارک لازم در این خصوص را در سامانه ارسال نمایند.

 

**همچنین می بایست در آخر مقاله (قبل از منابع) بخشی به عنوان سپاسگزاری با متن پیشنهادی زیر اضافه شود:

  نمونه متن سپاسگزاری برای مقالات مستخرج از طرح پژوهشی:

 این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (طرح پژوهشی 94238) اجرا شده است. نویسندگان مقاله بر خود واجب می دانند از همکاری و مساعدت معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران مرکزی و تمامی عزیزانی که در این طرح  ما را یاری نموده اند، سپاسگزاری نمایند.

 

نمونه متن برای مقالات مستخرج از پایان نامه:

 این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (کد 92359) است. نویسندگان مقاله بر خود لازم می دانند از همکاری و مساعدت کارکنان بانک کشاورزی و همه عزیزانی که در این پژوهش ما را یاری نموده اند سپاسگزاری نمایند.

 

 *** همچنین به اطلاع می رساند طبق مقررات، برای هر فرد در یک سال و یا دوره انتشار فصلنامه، حداکثر یک مقاله (چه به عنوان نویسنده مسئول و چه به عنوان همکار) برای چاپ در نظر گرفته می شود.

 

***** با توجه به قوانین و مقررات دانشگاه، ذکر اسامی افراد غیر مرتبط در مقاله ممنوع است. لذا پژوهشگران محترم دقت نمایند که این موضوع را در مورد مقالات ارسالی به نشریه رعایت نمایند و مسئولیت این موضوع بر عهده نویسنده مسئول مقاله است، یعنی می بایست:

در  خصوص طرح های پژوهشی: تنها اسامی همکاران مصوب در طرح در مقاله ذکر شود (این موضوع می بایست در فرم تعهدنمه ذکر شود).

در خصوص پایان نامه : می بایست تنها نام دانشجو، استاد راهنما و مشاور ذکر شود ( این موضوع می بایست در فرم تعهدنامه ذکر شود).

شایان توجه است که مسئولیت این موضع بر عهده نویسنده مسئول مقاله بوده و مقاله های خارج از این الگو فاقد ارزش در کمیته های هیات ممیزه جهت ارتقاء اعضای هیات علمی و یا دفاع پایان نامه دانشجویان است و دفتر نشریه در هر مرحله از بررسی، چاپ مقاله و پس از چاپ آن نیز که خلاف این موضوع ثابت گردد، نسبت به عدم پذیرش و یا حذف مقاله اقدام خواهد نمود.

 

 محورهای تخصصی نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی:

 - خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های روان‏شناختی، علوم شناختی، علوم تربیتی و آموزشی (خلاقیت شناسی روان‏شناختی، خلاقیت شناسی پرورشی)

 

- خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های مدیریتی، سازمانی و صنعتی، مدیریت خلاقیت و نوآوری، خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی

  

 - روش‏ها و فنون خلاقیت و نوآوری، مهندسی خلاقیت و نوآوری

 

 - خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های فرهنگی و اجتماعی (خلاقیت شناسی جامعه شناختی)

  

- خلاقیت شناسی روان‏شناختی

  

- خلاقیت شناسی پرورشی

 

 - خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی- مدیریت خلاقیت و نوآوری

 

 - خلاقیت شناسی کاربردی- مهندسی خلاقیت و نوآوری

 

 - خلاقیت شناسی جامعه شناختی، خلاقیت شناسی اقتصادی ...

 

ترتیب تنظیم مقاله ‏ها

  - عنوان: خواهشمند است در انتخاب عنوان دقت لازم صورت گیرد و عنوان متناسب با اهداف اصلی پژوهش باشد. تعداد کلمات موجود در عنوان بیش از 15 کلمه نباشد.

  - چکیده فارسی: باید حداکثر 250 کلمه به صورت تک بند، شامل زمینه در یک جمله (5/2 سطر)؛ هدف ترجیاً یک جمله؛ روش پژوهش: حداکثر دو جمله؛ یافته ها: حداکثر چهار جمله؛ نتیجه گیری: حداکثر دو جمله و کلید واژه‏ ها: حداکثر پنج واژه اصلی موجود در عنوان، اهداف و سؤالات باشند.

  - مقدمه : متضمن پیشینه و مطالعات انجام شده مرتبط، حداقل دارای 20 استناد مستقل (بدون تکرار). مطلوب است که بند نخست، سخنی از خود نویسنده/ نویسندگان باشد.

  - روش پژوهش : در یک بند به موضوع پژوهش، روش، جامعه آماری، گروه نمونه، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار پژوهش اشاره شود.

  - یافته ‏های پژوهش : یافته ها همراه با حداکثر پنج جدول، نمودار و شکل، با ارائه آمار و ارقام به فارسی، متضمن: 1) توصیف و 2) تحلیل داده ها.

  - بحث و نتیجه ‏گیری : حداکثر دو بند؛ در بند اول (در قسمت بحث) پژوهشگر، یافته های خود را با یافته های دیگر

 پژوهشگران مقایسه می‎‏کند، استناد می‏ کند و به طور دقیق مشخص می‏ کند که تا چه حد یافته ‏های او در راستای یافته‌ های دیگران است یا با آن‏ها مغایرت دارد. در بند بعدی، نتیجه‏ گیری با توجه به چهار عامل: 1) جمع‏ بندی یافته ‏ها، 2) آینده ‏نگری، 3) تعمیم و 4) پیشنهادها تدوین می‏شود.

 - منابع (فارسی و انگلیسی): مطابق با الگوی ای پی ای به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان تنظیم شود و منابع فارسی قبل از منابع لاتین آورده شود.

 8- چکیده انگلیسی (تا 300 کلمه) و مطابق با چکیده فارسی.

 

نکته ‏های مهم

 * منابع مطابق با الگوی اِی. پی. اِی11 (شیوه نامه انجمن روان‏شناسی آمریکا) تنظیم شود که خلاصه ای از آن بر روی وب سایت مجله قرار گرفته است. استنادهای درون متن به صورت فارسی (دلاور، 1390) آورده شوند.

 

* فهرست منابع باید به ترتیب الفبایی نام خانوادگی و نام نویسنده / نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل اثر، نام و نام خانوادگی مترجم، ناشر و محل چاپ در پایان مقاله و همچنین در یک فایل جداگانه آورده شود (در ارجاعات منابع، فقط عنوان کتاب ها و فصل نامه ها مورب12 شود)

  

* چکیده انگلیسی مقاله باید حداکثر بیست سطر باشد.

 نویسندگان: مشخصات نگارندگان مقاله می بایست (در قسمت فارسی و انگلیسی) به صورت کامل در سامانه نوشته شود: وابستگی سازمانی نویسندگان به صورت روبرو (درجه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) یا (نام مؤسسه متبوع، شهر، کشور)، ایمیل، شماره همراه و درجه علمی آنها در سامانه حتما نوشته شود. ترتیب و اسامی نویسندگان تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نخواهد بود. 

* نام نویسنده یا نویسندگان، مدرک تحصیلی، درجة علمی، نشانی دقیق پستی، شماره تلفن و پست الکترونیکی در هنگام ثبت نام بر روی سامانه و صفحه اول مقاله، حتماً قید شود.

 * مسئولیت محتوای مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.

 

* هیئت تحریریه در قبول، رد یا ویرایش مقاله های ارسالی آزاد است.

  

* از ارسال هم زمان مقاله به نشریه های دیگر خودداری شود.

 

 * مقاله حداکثر در بیست صفحه با نرم افزار ورد 2007 یا 2003 با قلم بی زر13 باشد. اندازة قلم در درون متن 13 و اندازه تیترها 14 درشت14 باشد. اندازة قلم انگلیسی درون متن 11 و نوع قلم Times New Roman باشد.

 

 * در متن مقاله به شماره جدول‏ها و نمودارها اشاره شود.

 

توجه: پس از دریافت فرم انحصار چاپ هیچ گونه تغییری در اسامی نویسندگان مجله امکان پذیر نخواهد بود.

 گفتنی است، فردی که در سامانه ثبت نام می‏کند (عضو هیئت علمی یا دانشجو) عهده‏ دار مکاتبات در تمام مراحل است و شناسه کاربری و رمز فقط برای ایشان ثبت می‏شود. در صورتی که دانشجویان محترم عهده‏ دار مکاتبات باشند، ارائه معرفی نامه از طرف استاد راهنما برای مکاتبات آتی الزامیست. در غیر این صورت فرایند بررسی مقاله متوقف می‏شود.

توجه مهم:  تکمیل و امضا و ارسال فرم تعهدنامه (کپی رایت) به همراه مقاله اصلی و مشخصات نویسندگان الزامی است.

 

*****فرم تعارض منافع *****

فرم تعهدنامه(کپی رایت)

 

 

 مهم: هنگام ارسال فایل اصلی مقاله لطفاً  نام نویسنده/ نویسندگان در داخل مقاله نوشته نشود.


 برای دریافت شیوه نامه APA

 

 

** pdf فرمت نمونه مقاله **

 

 

مراحل دسترسی به سامانه همانندجوی ایران داک: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:

راهنمای همانندجو

 

شناسه سامانه همانند جویی ایرانداک: KciDujrI

 

ایمیل جهت دسترسی: leila.shokouhi@yahoo.com 

 

 

 

 1. background

2. objective

3. method

4. findings/result

5. conclusion

6. key words

7. introduction

8. method

9. findings  

10. discussion & conclusion

11. APA

12. Italic

13. B zar

14. Bold