اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پرویز میرزاخانی

روان شناسی .

parviz_mirzakhaniyahoo.com

سردبیر

دکتر حسن احدی

روان شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ahadiaut.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر علی دلاور

روش‌های تحقیق و آمار استاد تمام
هیات علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

delavaraliyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر لیلا شکوهی امیرآبادی

روانشناسی تربیتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

leila.shokouhiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر پروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد تمام
هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

kadivartmu.ac.ir

دکتر احمد علیپور

دکتری روانشناسی سلامت استاد تمام
هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

ahmadalipour45yahoo.com

دکتر فرامرز سهرابی

روانشناسی بالینی استاد
هیات علمی گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

sohrabifyahoo.com

دکتر هاشم نیکومرام

دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش مالی – حسابداری) استاد
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،

nikoomaramsrbiau.ac.ir

دکتر سید وحید عقیلی

علوم ارتباطات اجتماعی دانشیار
رییس دانشکده خبر دانشگاه آزاد اسلامی
هیات علمی گروه علوم ارتباط اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

seyed_vahid_aqiliyahoo.com

دکتر عزت اله قدم پور

روانشناسی تربیتی استاد
گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه لرستان

eghadampouryahoo.com

دکتر جواد خلعتبری

روان شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

javadkhalatbaripsy2gmail.com
0192 427 2484

دکتر علی محمد احمد وند

مدیریت سیستم ها استاد دانشگاه امام حسین

am.ahmadvandayc.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com

ویراستار ادبی

دکتر حسین آریان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

arian.amir20yahoo.com

ویراستار

دکتر لیلا شکوهی امیرآبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

leila.shokouhiyahoo.com