پرسش‌های متداول

چه زمان گواهی پذیرش مقاله صادر می شود؟

گواهی پذیرش تنها هنگامی که ویراستار آخرین مرحله ویراستاری آن شماره فصل نامه را انجام داد و فصل نامه جهت چاپ آماده شد، پذیرش مقالات صرفا به آن افرادی که در آن شماره مقالاتشان منتشر خواهد شد، ارائه می گردد. لذا پذیرش داور به تنهای موجب صدور گواهی پذیرش مقاله نمی شود.