ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (ICHS) - واژه نامه اختصاصی