ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (ICHS) - فرایند پذیرش مقالات