ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (ICHS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله