این نشریه از دستورالعمل ها و قوانین نشر COPE پیروی می کند.

لینک دستورالعمل فارسی COPE