داوران

    

داوران فصلنامه در سال اخیر

 

ابراهیم نعیمی ............................................................دانشگاه علامه طباطبائی

احسان اکرادی .........................................................دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل زارعی زوارکی................................................دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل سعدی پور  .................................................دانشگاه علامه طباطبائی

اصغر زمانی ...............................................................موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اعظم محمدی البرزی ...................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

افسانه قنبرپناه ...........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ایران دخت فیاض .......................................................... دانشگاه علامه طباطبائی

بهشته نیوشا................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

پروین کدیور  ..................................................................دانشگاه خوارزمی

پریسا تجلی ..............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

جلیل یونسی بروجنی .................................................دانشگاه علامه طباطبائی

جواد خلعتبری ..............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

حسن بدیعی .................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

حسین محققی........................................................... دانشگاه بوعلی سینا همدان

حمیدرضا رضازاده بهادران.............................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حمیدرضا مقامی ............................................................دانشگاه علامه طباطبائی

خدیجه ابوالمعالی......................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رزیتا سپهرنیا .................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رضا چناری....................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

سعید غیاثی ندوشن .......................................................دانشگاه علامه طباطبائی

شیرین کوشکی ............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عباس طلوعی .......................................................... دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عباس عباسپور ..........................................................دانشگاه علامه طباطبائی

عزت اله قدم پور ...........................................................دانشگاه لرستان

علی دلاور ....................................................................دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا پیرخائفی ...........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

غلامحسین بیابانی.......................................................گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

فاطمه جعفرخانی...........................................................دانشگاه علامه طباطبائی

فریبرز درتاج  ...............................................................دانشگاه علامه طباطبائی

فریدون رهنمای رودپشتی ..............................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

قدرت اله طالب نیا ........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کامران گنجی...............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

کرم اله دانش فرد..........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کمال سخدری ..............................................................دانشگاه تهران

کیانوش زهراکار ..........................................................دانشگاه خوارزمی

لطف اله عباسی سروک ...........................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مجتبی محمودزاده ........................................................دانشگاه علامه طباطبائی

محمد سلطانی فر .......................................................... دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محمدعلی مرادی .............................................................دانشگاه تهران

مرتضی خورسندی .......................................................دانشگاه علامه طباطبائی

مریم اسلام پناه..........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مریم تقوایی یزدی.........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

مژگان سپاه منصور ....................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مهدی واحدی ..........................................................دانشگاه علامه طباطبائی

نورعلی فرخی ............................................................... دانشگاه علامه طباطبائی

یونس جلیلی ................................................................. دانشگاه علامه طباطبائی

 * در فایل pdf  راهنمای مقالات از صفحه 9  بخش داوران می باشد.

 

راهنمای داوری مقالات در سامانه

 

 

اصول اخلاقی و حرفه ای مربوط به داوران