نویسنده = غلامرضا رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه ها

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 53-102

نادر بهلولی زیناب؛ غلامرضا رحیمی؛ فهیمه بابائی نیولوئی