نویسنده = ابوالقاسم عربیون
تعداد مقالات: 1
1. کارآفرینی سازمانی (مدیران نسل سوم)، مفاهیم، راهبرد‌ها و مدل‌‌ها

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 75-84

محلا زارع مهرجردی؛ محسن رضایی؛ ابوالقاسم عربیون؛ سید محمد رضا اکبری