ارائه الگوی توسعة خلاقیت و نوآوری‌های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بر اساس عوامل فردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی (نویسندة مسئول) Kosari687@yahoo.com

2 دانشگاه علامه طباطبایی، دانشیار دانشکده مدیریت آموزشی و برنامه ریزی dr_niknami@yahoo.com

3 دانشگاه علامه طباطبایی، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی delavarali@yahoo.com

4 دانشگاه خوارزمی، دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی arsteh@tmu.ac.ir

5 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات n.ghourchian@srbiau.ac.ir

چکیده

 
زمینه: خلاقیت و نوآوری علمی در بُعد فردی را می‌توان بر اساس سازه‌های مکنون افراد تبیین کرد.
هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری به‌منظور شناسایی میزان خلاقیت و نوآوری‌های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد و همچنین تبیین عوامل فردی تأثیرگذار بر خلاقیت علمی این افراد است.
روش: برای بررسی روایی سازه ابزارهای اندازه‌گیری (نتایج الگوی اندازه‌گیری) از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش و فرضیه‌های پژوهش از تحلیل مسیر و آزمون الگو اولیه استفاده شد، سپس الگوی تعدیل‌شده آزمون شد.
یافته‌ها: نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌های تجربی نشان داد که این داده‌ها با الگوی مفهومی اولیه پژوهش برازش خوبی ندارند. اثر مستقیم بیشتر سازه‌های مذکور بر خلاقیت علمی نمونه پژوهش، معنادار نیست. تغییر و تعدیل چندین الگو درنهایت به تدوین الگوی نهایی پژوهش منجر شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، در الگوی تعدیل‌شده متغیرهای هوشمندی، حل مسئله و موفقیت‌طلبی مهم‌ترین متغیرهای روان‌شناختی فردی هستند که به‌صورت مستقیم بر خلاقیت و نوآوری علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تأثیرگذارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Structural Model of Scientific Innovation for Members of Young Scholars and Elite Club on the Basis of Personal Factors

نویسندگان [English]

  • Reza Kousari 1
  • Mostafa Niknami 2
  • Ali Delavar 3
  • Hamid Reza Arasteh 4
  • Nader Qoli Qorchian 5
چکیده [English]

 
Background: The creativity and innovation in terms of individual dimension can be explained on the basis of latent constructs of the individuals.
Purpose: The purpose of current study was to present a structural model of scientific innovation for members of Young Scholars Club at Islamic Azad University as well as personal factors influencing scientific creativity of these individuals.
 Method: In order to achieve the research objectives, research hypotheses were tested through path analysis and testing of the original model and the modified model.
Result(s): The results of experimental data analysis showed that the experimental data did not have a good fit with the original conceptual model of the research and the direct effect of most said structure on scientific creativity of samples is not significant. Changes and modifications of several models, eventually led to the final research model.
Conclusion: The results of this study indicate that balanced model of variables, sagacity, problem solving and seeking success are the most important psychological individual that effect directly on the scientific innovations and creativity of young researchers club members and elite.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • Young Scholars Club
  • Elite