رابطه خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی در شاغلان صنایع دستی شیراز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: امروزه ضرورت خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها و مشاغل برای افزایش رقابت و بهبود شرایط کاری انکارناپذیر است.
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی شاغلان صنایع دستی شهر شیراز می پردازد.
روش: براساس جدول مورگان تعداد 89 نفر از 110 نفر شاغل در صنایع دستی شیراز بر اساس روش نمونه گیری در دسترس به‌ عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه خلاقیت (رندسیپ)، نوآوری (مارتین پاتچن) و رضایت شغلی (مینه سوتا) استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل از همبستگی، تحلیل رگرسیون وآزمون T  استفاده شد.
یافته‌ها: بین خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. البته ضریب همبستگی نوآوری با رضایت شغلی به مراتب بیشتر از خلاقیت و رضایت شغلی است. نوآوری و خلاقیت پیش بینی کننده رضایت شغلی می‌باشند.
نتیجه گیری: نوآوری به­ویژه برای افزایش فروش ودر نتیجه ایجاد شرایط شغلی مطلوب‌تر در صنایع دستی اثرگذار است .
 [1]. creativity


[2]. innovation


[3]. job satisfaction

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the relationship between creativity and job satisfaction in Shiraz handcraft employees

نویسندگان [English]

  • Samaneh Dallal Nasiri 1
  • Ebadoullah Ahmadi 2
  • Madjid Barzegar 2
چکیده [English]

 
Background: Today, the necessity of creativity and innovation in organizations and businesses, to increase competition and improve working conditions is undeniable.
Purpose: The purpose of the present paper is to determine the relationship between creativity, innovation with job satisfaction of handicrafts employees in Shiraz.
Method: According to Morgan's table, based on sampling method, from among 110 people 89 people were selected as the statistical sample. Three questionnaires were used for gathering information. These were Rand Sip Creativity Questionnaire, Martin Patchen Innovation Questionnaire, and Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. Pearson correlation coefficient, regression analysis, and T-tests were used to analyze these data.
Result (s): The results show that there is a meaningful relationship among creativity, innovation and job satisfaction. The higher the creativity and innovation rates, the higher were the job satisfaction. Of course, correlation coefficient of innovation and job satisfaction is, by far, much higher than the correlation coefficient of creativity and job satisfaction. Innovation and creativity are the predictors of job satisfaction. This is probably because of especial effect of innovation in increasing sales, and
Conclusion: As a result, creation desired work conditions particularly in handicrafts.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Creativity
  • Innovation