مقایسه‏ی اثربخشی فنون مختلف آموزش تفکرخلاق بر خلاقیت دانش‏آموزان پایه‏ی اول دوره‏ی متوسطه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
این پژوهشبا هدفمقایسه‏ی اثر بخشی فنون مختلف آموزش تفکرخلاق بر خلاقیت دانش‏آموزان انجام پذیرفت. روش تحقیق، نیمه آزمایشی از نوع گروه‏های کنترل نابرابر بود. تعداد 70نفر از دانش آموزان پایه‏ی اول متوسطه انتخاب و به صورت تصافی در چهار گروه جایابی شدند. سپس فنون تفکر خلاق شامل یورش فکری، اسکمپر[1] و سینکتیکس[2] در سه گروه اجرا و یک گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه‏ی خلاقیت عابدی استفاده گردید. پس از 10 جلسه آموزش 90دقیقه‏ای،نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس[3] مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. یافته‏ها نشان داد که تنها فن بارش فکری بر خلاقیت تأثیر معنا‏داری گذارده (05/0p)، اثر روش اسکمپر قابل توجه ولی غیر معنا‏دار است و سینکتیکس هیچ تأثیری در آن نداشته است بنابراین، آموزش فن بارش فکری می‏تواند منجر به افزایش خلاقیت دانش آموزان شود.
 Br

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprising the effectiveness of creative thinking techniques training on student’s creativity among first grade high school students

نویسندگان [English]

  • A. Yaghobi
  • H. Mohagheghi
  • N. Erfani
  • S. A. Mortazavi
چکیده [English]

This research was conducted with the objective of examining the effect of three methods of creativity thinking (brainstorming, scamper and synectics) on creativity development among first grade guidance­­ school students in. Method: statistical population of this study were all first grade guidance­ school students in Sardrood township. Present study was a pretest-posttest quasi - experimental design with control group. Four classes of first grade guidance school students (including 70 male students that all wer boy) were standed in 4 groups (brainstorming, scamper, synectics and control group) by using cluster sampling. In order to measure the dependent variable, namely creativity, Abedi (1372) Test of Creative Thinking was used. Results: The results revealed differences between pretest and posttest scores of brainstorming and scamper groups with control group. But these differences were significant between brainstorming and control group only (p<0.05).  Conclusion: Regardless of the results, brainstorming technique training can lead to an increase in students creativity.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • scamper
  • brain storming
  • creative thinking
  • self concept
  • synectics