اولویت بندی نقش ساختارهای دانش محور پایه و پشتیبان در فرایند نوآوری در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران cdaneshfard@yahoo.com

چکیده

چکیده
زمینه: شرکت های دانش بنیان با توجه به نقش و اهمیتی که امروزه در پیشرفت اقتصادی و توسعه ملی پیدا کرده اند، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. آنها برای پاسخگویی به مأموریت محول شده نیازمند نوآوری مستمر و عمیق می باشند. نوآوری علمی تصادفی نیست بلکه فرآیند برنامه ریزی شدهاست که باید برای رشد و تعالی به آن، عوامل مؤثر شناسایی شده و مدیریت گردد.
هدف: هدف از این مطالعه، اولویت بندی ساختارهای دانش محور پایه و پشتیبان در مراحل پنچ گانه نوآوری در شرکت های دانش بنیان است.
روش پژوهش: مدل ساختارهای دانش محور بلاکلر و همکاران در دسته بندی ساختارها و همچنین مدل پنج عاملی نوآوری کافمن و ففر در شرکت های دانش بنیان انتخاب شد. جامعه آماری شرکت های دانش بنیان شهر تهران و نمونه انتخابی، از چهار گروه براساس نمونه در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آنها بر اساس روایی صوری و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد.
یافته ها: یافته های تحقیق از تحلیل شناسایی نقش و رابطه ساختارهای دانش بنیان حاکی از اهمیت بیشتر ساختارهای پایه نسبت به ساختارهای پشتیبان بود و ساختار ترکیبی یا فرامتن، در مراحل مختلف نوآوری با اهمیت ترین ساختار پایه بود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که در مهم ترین مرحله در فرایند نوآوری، مرحله مدیریت اجرای ایده انتخاب شده است و سایر مراحل به ترتیب اهمیت عبارتند از: مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژی، مدیریت انتخاب ایده و مدیریت خلاقیت.
کلمات کلیدی: ساختار دانش محور پایه، ساختار دانش محور پشتیبان، تولید دانش، توسعه محصول، شرکت دانش بنیان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Basic and Protective Knowledge- Based Structures in Innovation Process in Knowledge- Based Comp

نویسنده [English]

  • Karamollah Daneshfard
Islamic Azad University, science and Research Branch
چکیده [English]

Priority of the Supportive and Essential Knowledge-Based Structures in the Process of Innovation in Knowledge-Based Companies
Karamollah DaneshFard
Abstract:
Background: The knowledge-based companieshave been the focus of more attention due to the roles and importance they have acquired in economic progress and nationaldevelopment.To meet the missions assigned to them, they need deep and continuous innovation.Scientific innovation is no coincidence,but a planned processfor the growth and development of whichcontributing factors must be identified and managed.
The purpose of this paperis to prioritize the supportive and essential knowledge- based structures in the five process stages of innovation in knowledge-basedcompanies.
Methods: The model of Blackler et al’s knowledge-based structures in the structural categories as well as Kaufman &Fifer’s five-factor model of innovation in knowledge-based companies were selected.The statistical population includes Tehran's knowledge-based companies and the chosen sample from four groups on the basis of the current sample. The data collection meansaretwo researcher-made questionnaires the validity of which was measured based on the visual validity and the reliability of which was measured through Cronbach's alpha coefficient.
The research findings from analyzing the role and relation of knowledge-based structuressuggest the further importance of essential structures over supportive ones, and the compositional or hypertext structure was the most important one in various stagesof innovation.
Conclusion: The results indicated that the idea implementation management is selected as the most important step in the innovation process.Other steps in order of importance include human resource management, strategic management,idea implementation management, and creativity management.

Keywords: EssentialKnowledge-BasedStructure, Supportive Knowledge-Based Structure, Knowledge Generation, ProductDevelopment, Knowledge-Based Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: EssentialKnowledge-BasedStructure
  • Supportive Knowledge-Based Structure
  • Knowledge Generation
  • ProductDevelopment
  • Knowledge-Based Company
استونر، جیمز ای. اف، فری من، آر. ادوارد و گیلبرت، دانیل، (1382)، مدیریت سازماندهی، رهبری و کنترل، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر پژوهشهای فرهنگی.
آقایی فیشانی، تیمور(1377)، خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها، نشر ترمه، تهران.
جهانیان، رمضان، حدادی،طاهره( 1394)، بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری وخلاقیت منابع انسانی در سازمان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در منابع انسانی، تابستان94، دوره 5، شماره اول:65-92.
شهرآرای، مهرناز و مدنی پور، رضا (1375)، سازمان خلاق و نوآور، مجله دانش مدیریت، شماره 33 و 34، تابستان.
داستانی، مهدی(1388)، بررسی سه مدل مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات، مجله تدبیر ، شماره 210، تهران.
دسلر، گری (1366)، مبانی مدیریت، ترجمه داود مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات پیشبرد.
رستگار، احمد و هاشمی، سیده فاطمه (1394)، رابطه رهبری خدمتگزار و خلاقیت؛ بررسی نقش و رابطه اعتماد سازمانی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 5، شماره 2، پاییز، صص 97-116.
رابینز، استیفن پی، (1385)، رفتار سازمانی؛ مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها، ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر محمد اعرابی، تهران؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
صفری، سمیه، تندنویس، فریدون و هادوی، سید فریده (1390)، ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 1(9)، شماره 1 (پیاپی 17)، صص 53-62.
کینگ دان، دونالد رالف، (1378)، مقدمه ای برای آشنایی با سازمان های ماتریکسی، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی، مجموعه مقالات ساختار سازمانی، نوشته جمعی از اساتید مدیریت، تهران: نشر مرکز مدیریت دولتی، چاپ اول.
معتمدی، سید احمد (رئیس دانشگاه امیرکبیر)، (10/8/1393)، بازنگری در ساختار دانشگاه برای توجه بیشتر به نوآوری، قابل دسترسی در: http//www.isna.ir/fa/News/93081005030.
منطقی، منوچهر و شیرخورشیدی سیده منا (1390)، اولویت بندی نقش های رهبر در فازهای مختلف فرایند نوآوری، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال دوم، شماره سوم، صص 69-84
میرشاه جعفری، ابراهیم و فتاحیان سیما، (1387)، ساختار سازمانی متناسب با رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری، اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZT، و مهندسی نوآوری در ایران، تهران، پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی، نوآوری و TRIZ. قابل دسترسی در: http//www.civilica.com/paper-ICICO1-ICICO-072.html
ناصحی فرد، وحید، حبیبی بدرابادی، محبوبه و حبیبی بدرابادی، علی (1389)، عوامل ساختاری موثر بر نوآوری و خلق دانش در سازمان ها، پژوهشنامه مالیات، دوره جدید، شماره نهم، مسلسل 57، پاییز و زمستان، صص 123-125.
هویدا، رضا، چوچانی، حیدر، خوران، عبداله، و غلام زاده، حجت، (1394)، نقش ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی در مدارس، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 5، شماره 2، پاییز، صص 117-146.
 
Allard, C.R. Riel, van. (2005). Introduction to the Special on Service innovation management, managing service quality, vol.15, no 6, PP.493-495.
Allee, Verna, (1997), the Knowledge Evolution, Expanding Organization, Boston: Buttler Worth-Heinemann.
Armstrang, M. (2008), Management Strategic Human Resource: 4th Edition. London, 18.
Blackler, F. (1995).Knowledge, knowledge work and organizations: An overview and interpretation.Organization Studies, 16(6), 1021-1046.
Blackler, F., Crump, N., & McDonald, S. (2000).Organizing processes in complex activity networks. Organization, 7(2), 277-300.
Bowditch, J. L., & Buono, A.F. (1985).A primer on organizational behavior. New York: John Wiley & Sons.
Burns, T., Stalker, G. M., (1994), The Management of Innovation, New York, Oxford University Press.
Carneiro, A. (2000). How does knowledge management influence innovation and competitiveness?  Journal of Management, 4 (2).
Claver-Corte´s, Enrique, Zaragoza-Sa´ez, Patrocinio & Pertusa-Ortega, Eva (2007), organizational structure features supporting knowledge management processes. Journal of Knowledge Management. VOL. 11 no 4,
Cooper, R., G. (1994), Third-Generation New Product Process, Journal of Product Innovation Management. Vol. 11, p. 3-14
Daft, R. L., (2010), Understanding the Theory and Design of Organizations, South-Western, Cengage Learning.
Eagly, A.H. Chaiken, S (1993) .The Psychology of Attitudes.Harcourt Brace and Company, Orlando.
Emmanuelides, P. A. (1993). Towards an integrative framework of performance in product development projects. Journal of Engineering and Technology Management, 10(4), 363–392.
Gayol, Sania, Pitt, Michael. (2007). Determining the role of innovation management in facilities management, facilities, Vol.25, No .1/2.
Grant, A, Christianson, M, Price, R (2007), Happiness, Health or Relationship?, Managerial Practices and Employee Well-being  Tradeoffs, Academy of management Perspectives, N 21, PP: 51-63.
Hedlund, G. (1994). A model of knowledge management and the N-Form Corporation. Strategic Management Journal, 15(Special Issue, summer), 73-90.
Hendriks, P.H.J., & Vriens, D.J. (1999). Knowledge-based systems and knowledge management: Friends or foes? Information and Management, 35(2), 113-125.
Hendriks, Paul H. J. (2008), Organizational Structure, Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, by Murray E. Jennex Information Science reference, Hershey. New York, vol2, pp 670-682.
Hertog, J.F.D., & Huizenga, E.I. (2000). The knowledge enterprise: Implementation of intelligent business strategies. London: Imperial College Press.
Holsapple, C. W., & Wu, J. (2008a). Does knowledge management pay off? In Proceedings of41st Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii.
Holsapple, C. W., & Wu, J. (2008b). In search of a missing link. Knowledge Management Research & Practice, 6(1), 31–40.                   
Kondo, Y. (2004). Innovation versus Standardization. The TQM Magazine. Vol. 12, NO.11, PP. 6-10.
Katz, D.M, (2004).Innovation in Sport as Functional Concept for Future, Journal of Sport Psychological, Vol.43, PP.43-65.
Lam, A. (2000). Tacit knowledge, organizational learning and societal institutions: An integrated framework. Organization Studies, 21(3), 487-513.
Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W. (1969).Developing organizations: Diagnosis and action. Reading, MA: Addison-Wesley.
Lawrence, P.R., Lorsch, J.W., & Garrison, J.S. (1967). Organization and environment: Managing differentiation and integration. Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
Lee, C. C., & Yang, J. (2000). Knowledge value chain. Journal of Management Development, 19(9), 783–793.
Mac Neil, Christina Mary (2004) , Exploring the supervisor role as a facilitator of knowledge sharing in teams. Journal of European Industrial Training Vol.28 No. 1, 2004 pp. 93-102.
Marques J., Dhiman, S. & King, R. (2005), Spirituality in Workplace: Developing an integral model and a comprehensive Definition. The Journal of American Academy of Business.; 7(1), 81-91
McKeen, J. D., & Staples, D. S. (2003). Knowledge managers: Who they are and what they do. In C. W. Holsapple (Ed.), Handbook on knowledge management: Vol.1, knowledge matters (pp. 21-41). Berlin/Heidelberg: Springer- Verlag.
Miles, R. E., et al., (1974), Organization Environment: Concepts and Issues, Industrial Relations, No. 13.
Mintzberg, H., (1987), Structure in Fives, London, Prentice Hall.
Moore, K., & Birkinshaw, J. (1998).Managing knowledge in global service firms: Centers ofexcellence. Academy of Management Executive, 12 (4), 81-92.
Morgan, G., (1993), Creative Organization theory, London, Sage Publication.
Nonaka, I. And Takeuchi, H. (1995), "The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation", Oxford University Press, New York.
Nonaka, Ikujiro (1994), Dynamic Theory of Organizational Knowledge creation. Organization science Vol. 5, No. 1, February 1994.
Nonaka, Ikujiro, Von Krogh, George and Nishiguchi, Toshihiro (2000), Knowledge creation. A source of value. Published by Antony Row ltd.
Oke, A. (2007). Innovation types and innovation management Practices in service companies, International journal of operations & Production management, vol. 27, No.6.
Oliver, Stan & Kandadi, Kondal Reddy (2006), How to develop knowledge culture in organizations? A multiple case study of large distributed, Downloaded from www.taxjournal.ir at 23:57 IRDT on Wednesday April 27th 2016.
Phillips, R., & Roper, O. A. (2009), Framework for Talent Management in Real Estate: Emerald Group, Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16.
Piatkoweska, JM. (2006), the Relationship between Spirituality and Burnout among Mental Health Therapists. Unpublished Thesis (M.S.W.) of psychology, California State University.
Quinn, J. B., Anderson, P., & Finkelstein, S. (1996). Leveraging intellect, Academy of Management Executive, 10(3), 7–26.
Robbins, S.P., (1996), Organization Theory, London, Prentice Hall.
Russ, M., & Jones, J. K. (2005).A typology of knowledge management strategies for hospital preparedness: What lessons can be learned? International Journal of Emergency Management, 2 (4), 319–342. doi:10.1504/IJEM.2005.008743.
Sathe, V., & Smart, G. H. (1997).Building a winning organization: The mind-body diagnostic framework. Journal of Management Development, 16(6), 418–427.
Seufert, Andreas, von Krogh, Georg & Bach, Andrea (1999), towards knowledge networking. Journal of Knowledge Management Vol 3. No3. pp. 180- 190.
Smith, G., R. & Herbein, W., C. & Morris, R., C. (1999), Front-End Innovation at Allied Signal and Alcoa. Research Technology Management. November-December, pp. 15-24
Sveiby, K.E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide strategy formulation. Journal of Intellectual Capital, 2(4), 1-16.
Teece, D.J. (2000). Strategies for managing knowledge assets: The role of firm structure and industrial context. Long Range Planning, 33(1), 35-54.
Thompson, G.F. (2003). Between hierarchies and markets: The logic and limits of network forms of organization. Oxford: Oxford University Press.
Thompson, G.F. (2003). Between hierarchies and markets: The logic and limits of network forms of organization. Oxford: Oxford University Press.
Walczak, Steven (2005), Organizational knowledge management structure. The Learning Organization, Vol. 12 No. 4, pp. 330-339.
Wiig, K.M (2002), Knowledge Management in Public Administration .Journal of Knowledge Management. Vol. 6 No. 3 Pp 224-239.
Yang, Chyan & Yen, Hsueh-Chuan (2007), a viable systems perspective to knowledge management. Kybernetes Vol. 36 No. 5/6, pp. 636-651.