بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس ‏دولتی شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

‏ هدف: پژوهش حاضر با هدف‎ ‎بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس ‏دولتی شهر تهران انجام شد.‏
‏ روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری پژوهش شامل ‏کلیه ‏کارکنان مدارس شهر تهران به تعداد 55888 نفر بوده که نمونه پژوهش با استفاده از فرمول ‏نمونه‌گیری کوکران ‏و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 381 نفر از آنان انتخاب شد. جهت ‏جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه ‏سرمایه انسانی و پرسشنامه نوآوری استفاده شد. داده‌های حاصل از ‏پژوهش با استفاده ‏از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ‏t‏ تک نمونه‌ای ‏تحلیل شد. ‏
‏ یافته‌ها: نتایج حاص از پژوهش نشان داد، میانگین متغیرهای سرمایه انسانی و خلاقیت و نوآوری ‏بالاتر از حد ‏متوسط بوده است. همچنین سرمایه انسانی با خلاقیت (21/0‏r=‎‏) و نوآوری کارکنان ‏‏(38/0‏r=‎‏)، با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری (001/0>‏P‏) دارد. خلاقیت با نوآوری با ‏ضریب ‏همبستگی(63/0‏r=‎‏) نیز با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارد.‏
‏ نتیجه گیری: سرمایه‌های انسانی و تمامی ابعاد آن با خلاقیت و نوآوری کارکنان رابطه مثبت و ‏معناداری دارد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Faculty of Psychology and Educational Sciences Department of Educational Sciences

نویسندگان [English]

  • Lotfollah Abbasi Servak 1
  • Maryam Bagheri 2
  • Fereshteh Kordestani 3
1 Management Department
چکیده [English]

This research aimed to examine the relationship between knowledge ‎management and creativity of primary school educational assistants in ‎district 4 of Tehran and the correlation method was used. The statistical ‎population consisted of all educational assistants in primary schools in ‎district 4 of Education Organization in Tehran and sample size was ‎‎180. Using Morgan table 118 was determined as the sample size and ‎were selected by simple randomized sampling. In order to collect data, ‎two questionnaires of Sharon Lawson knowledge management and ‎research made creativity questionnaire were used. Validity of ‎questionnaires was measured using opinion of respected professors, ‎study of scientific resources and observing of similar questionnaire and ‎its reliability was measured through Cronbach's alpha (knowledge ‎management was equal to 0.722 and creativity was equal to 0.858). In ‎order to analyze research data, different single sample analyses and ‎Pearson correlation coefficient, structural equation modeling that is a ‎combination of confirmatory factor analysis and T path analysis was ‎used. The results showed that the mean of all aspects of knowledge ‎management was significantly lower than the standard mean. Of all ‎aspects of knowledge management (knowledge creation, knowledge ‎capture, knowledge organization, dissemination of knowledge, and ‎application of knowledge except knowledge storage) had a positive and ‎significant relationship creativity of educational assistants.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Creativity
  • educational assistants
ابیلی، خدایار؛ مزاری، ابراهیم؛ خباره، کبری؛ ملکی، معصومه(1394). تببین نقش سرمایه های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی در گرایش به نوآوری سازمانی آنان(مورد: دانشگاه بیرجند). فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،6(1): 63-84.
آزاده، حسین(1378). مدیریت آموزشگاهی، نوآوری و خلاقیت. چکیده مقالات همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی . وزارت آموزش و پرورش.
بردبار، علیرضا. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیکهای تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد)، مجله مدیریت برتر، دوره سوم، شماره 2، صص 65-90.
بندرپور، داریوش. (1387). خلاقیت و نوآوری در تصمیم گیری، فصلنامه کنترلر، پاییز و زمستان 87 - شماره 22 ، 97- 114.
جهانیان، رمضان؛ حدادی، طاهره(1394). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،  5(1): 65-92.
چراغ‌چشم، عباس(1386). بررسی تأثیر شیوه‌های تدریس مبتنی بر تکنیک‌های خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش‌آموزان. دوفصلنامه تربیت اسلامی، 3(5): 7-36.
حسنعلی زاده، صابر؛ سعادت، مهدی. (1390). آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی. پایگاه مقالات علمی مدیریت.
رضایی، خیرالنساء(1378). نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزش گاه‌ها. چکیده مقالات همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشکاهی. وزارت آموزش و پرورش.
صادقی مال امیری، منصور. (1388). ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان. دانشور رفتار، مدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد. سال شانزدهم، شماره 38، 17-33.
عماد زاده، مصطفی (1386). اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
قنادان، محمود (1386). کلیات علم اقتصاد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مرتضوی، مهدی و منیریان، فرزانه. (1394). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی. مجله مدیریت توسعه و تحول. دوره 7، شماره 20، 27-38.
موسوی،سیده مریم.(1390). بررسی رابطه شخصیت با خلاقیت در بین دانش آموزان سال سوم متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد ساری.
نادری، ابوالقاسم (1390). طراحی مدلی برای سنجش سرمایة انسانی در سازمان‌ها. دانشگاه تهران.
نامی، شمس(1380). نواندیشی و نوآوری بستری برای بالندگی آموزش و پرورش. پژوهش‌نامه آموزشی، 39.
 
Ahmed Al-Dujaili, M. A. (2012). Influence of Intellectual Capital in the Organizational Innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(2), 128-135.
Alpkan, L., Bulut, C., Gunday, G., Ulusoy, G., & Kilic, K. (2010). “Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management decision, 48(5), 732-755.
Bontis, N., W. Chua Chong Keow and S. Richardson. (2007). Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries. Journal of Intellectual Capital, 1(1): 58-100.
Rosen, S. (2001) Specialization and Human Capital. Journal of Labor Economics, 1(1), 43-49.
Borton-Jones, A., Spender, J.C. (2011). The oxford handbook of human capital. Oxford University Press.
Delgado-Verde, M., Martı´n-de Castro, G., and Navas-Lo´pez, J. E. (2011). Organizational knowledge assets and innovation capability. Journal of Intellectual Capital, 12(1) 5-19.
Gates, S., & Langevin, P. (2010). Human capital measures, strategy, and performance: HR managers' perceptions. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(1), 111-132.
Ghorbani, M., Mofaredi, B., and Bashiriyan, S. (2012). Study of the relationship between intellectual capital management and organizational innovation in the banks. African Journal of Business anagement 6(15), 5208-5217.
J. Felício Eduardo Couto Jorge Caiado, (2014), "Human capital, social capital and organizational performance", Management Decision, Vol. 52 Iss 2 pp. 350 – 36.
Lim, L.L.K., Chen, C.C.A. and Dallimore, P. (2010). Perceptions of human capital measures: Form corporate executives and investors. Journal Bus Psychol, 25:688-673.
Nakamura, J.I. (1981).Human capital accumulation in pre modern rural Japan. Journal of Economic History.61 (5), 281-263
Phusavat, Kongkiti, Comepa, Narongsak, Sitko-Lutek, A., & Keng-Boon, Ooi. (2011). Interrelationships between intellectual capital and performance. Industrial Management & Data Systems, 111 Iss: 6, 810 – 829.
Seleim, A., & Ashore, A. (2007). Human Capital and Organizational Performance: A study of Egypt software companies. Management Decision.45 (4), 789-801
Tayles, M., Pike, R.H., Sofion, S. (2007) .Intellectual capital management accounting practices and corporate performance perception of managers. Accounting, Auditing & Accountability Journal 20(4), 522-548.
Tayles, M., Pike, R.H., Sofion, S. (2007) .Intellectual capital management accounting practices and corporate performance perception of managers. Accounting, Auditing & Accountability Journal 20(4), 522-548.